Kruse Smith


Styret i Kruse Smith AS. Fra venstre Jan A. Hestås, Tomas Leire, John G. Bernander, Cathrine Leire Lossius, Sissel Leire, Aage Danielsen og Johannes Kambo

VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTEDER

Konsernets virksomhet er eiendomsutvikling, boligbygging og entreprenørvirksomhet innenfor bygg, byggfornyelse og anlegg. Virksomheten drives fra hovedkontoret i Kristiansand med regionkontorer i Sola, Kristiansand, Oslo og med distriktskontorer i Haugesund, Lyngdal, Arendal, Åseral, Kragerø og Porsgrunn.

SELSKAPSSTRUKTUR

Morselskapet Kruse Smith AS har ikke hatt annen virksomhet i 2013 enn å eie aksjer i datterselskapene.

Selskapsstruktur er slik:

page_18_img_01

Det er ingen ansatte i Kruse Smith AS, men administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS er konsernsjef og daglig leder i Kruse Smith AS.

I konsernregnskapet vises de sammenslåtte regnskapstallene for Kruse Smith konsernet. I selskapsregnskapet innarbeides resultatandelen fra datterselskapene etter egenkapitalmetoden. Se mer om dette i notene til regnskapet.

FORTSATT DRIFT

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger resultatprognose for 2014 og selskapets og konsernets langsiktige prognoser for årene fremover. Styret mener at selskapet og konsernet har en sunn økonomisk og finansiell stilling.

FINANSIELL RISIKO

Likviditetsrisiko

Likviditetsstyring har vært en prioritert oppgave i 2013. Likviditeten i konsernet har store variasjoner, men har styrket seg jevnt i løpet av 2013.  For ytterligere å øke den økonomiske handlefriheten vil styret også i inneværende år følge likviditetsutviklingen nøye.
Konsernet har en likviditetsreserve på 603 mill. kroner, hvorav 355 mill. kroner er ubenyttede trekkrettigheter. Likviditetsrisikoen er i hovedsak knyttet opp mot prosjekter, og styret vurderer risikoen i prosjektene som moderat.

Markedsrisiko

Virksomheten er i liten grad direkte eksponert for endringer i valutakurser. 
Selskapets gjeld har flytende rente og konsernet er derfor eksponert mot endringer i rentenivået.  For å begrense denne risikoen har konsernet inngått swap-avtaler. Også avkastning på likvidbeholdningene avhenger av rentenivået og utviklingen i obligasjonsmarkedet. Midlene er plassert til flytende rente.


Kredittrisiko

Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett å være moderat.  Konsernet har foretatt nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2013.  Bortsett fra noen enkelt tilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard.  Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter i 2014 vil være på samme nivå som i 2013.

Finansielle måltall

Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål før skatt på 4,5 %.  Disse måltallene ble ikke nådd i 2013.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Innen konsernet har vi ansatte av ulike nasjonalitet og bakgrunn. Vi legger vekt på at det ikke blir gjort forskjell ved ansettelse eller i det daglige arbeide på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, legning, hudfarge, religion, livssyn eller kjønn. Personer som snakker skandinavisk vil bli foretrukket dersom øvrige forutsetninger er like.
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, og arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at disse kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne blir det foretatt individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.
Det er samtidig et mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.  Konsernet har i sin personalpolitikk innarbeidet retningslinjer om likestilling som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling/diskriminering grunnet kjønn i forbindelse med lønn, avansement og rekruttering. Vi arbeider bevisst med å øke kvinneandelen i selskapet.  Av konsernets 986 ansatte (973 i 2012) er 90 kvinner (84 i 2012).  Det er totalt 82 kvinner blant funksjonærene (73 i 2012) og 8 blant fagarbeiderne (9 i 2012). Innenfor sammenlignbare stillinger er det meget små lønnsforskjeller.
Styret i konsernet består av 4 menn og 2 kvinner.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Ved årets slutt var det 986 ansatte i konsernet hvorav 924 i Kruse Smith Entreprenør AS, 56 i Kruse Smith Eiendom AS og 6 Resource Telecom AS.
Pr. 31.12.13 hadde konsernet 537 fagarbeidere og 60 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere.
Selskapene og konsernet har et aktivt tillitsmannsapparat.  Det regelmessige samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften av konsernet.
Sykefraværet ble på 4,54% mot 5,02% i 2012. Sykefraværet i bransjen i 2013 var på 5,15%. Konsernet hadde en intern målsetting å ha mindre enn 4,3% i sykefravær i 2013. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet og fraværskostnadene.  Ytterligere tiltak settes i verk i 2014. Det blir opprettet IA-utvalg i de ulike distriktene og det blir satt i verk ytterligere aktive tiltak overfor enkeltpersoner og grupper.  Vi arbeider bevisst med å redusere kostnader i forbindelse med sykefravær, blant annet gjennom et aktivt samarbeide med NAV.

Konsernet vil fortsette å ha fokus på rapportering av uønskede hendelser (RUH) og løpende iverksette tiltak for å forebygge at skader ikke skal skje.  I 2013 fikk konsernet en H-verdi på 4,3, en reduksjon fra 4,5 i 2012.  Totalt hadde konsernet 7 skader med fravær i 2013, som er det samme som i 2012. Vi har siden 2012 registrert H-2 verdien i konsernet.  Med H-2 verdi menes antall skader hvor alternativt arbeid ble benyttet, pluss antall fraværsskader, per millioner arbeidede timer. H-2 verdien i 2013 var på 7,3 mot 16,6 i 2012, noe som tilsvarer at 6 personer har hatt behov for alternativt arbeid.  Av de 7 fraværsskadene kan én av skadene føre til varig mén, men dette er ikke avklart enda.  De øvrige 6 fraværsskadene betraktes ikke som særlig alvorlige.  Det er ulike årsaker til skadefraværene i 2013 og ingen spesielle trender.

Konsernet har i de siste årene hatt relativt lavt antall skader med fravær.  Det arbeides målrettet for å redusere antall skader med fravær.  Styret oppfatter H-verdien fortsatt å være lav. Gjennomsnittet for bransjen i 2013 var 6,93.  Selskapet har et system for tildeling av lettere arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter.  I 2014 videreføres en HMS-bonus til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, fraværsskader og forbedre HMS-kvaliteten på anleggs- og byggeplasser.  Konsernet har vært en ”Inkluderende Arbeidslivsbedrift” (IA-bedrift) siden 1. januar 2003. Det vises for øvrig til egen HMS-beretning.

YTRE MILJØ

Konsernet er opptatt av miljøhensyn ved gjennomføring av prosjekter, og miljøhensyn er med i alle ledd fra planlegging og gjennomføring til drift, vedlikehold, sortering og gjenvinning.
Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Konsernet har kildesortering og tilstreber å velge miljømessige løsninger.
Virkning på det ytre miljø skjer vesentlig gjennom energiforbruk, avfall, og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte, både for miljøet og naboer til bygg og anleggsplasser.

FORSKNING OG UTVIKLING

Konsernet fortsatte sin satsning på FoU i 2013. Oppgavene til FoU avdelingen er å holde seg oppdatert på nye metoder, prosesser og materialbruk som kan benyttes for å effektivisere byggeprosjekter. FoU avdelingen har i stor grad benyttet sine ressurser til å delta i prosjekter som ser på kostnadsutviklingen innen bransjen samt økt bruk og utnyttelse av BIM (Building Information Modeling) i prosjekteringsarbeidet. FoU avdelingen jobber også med standardisering av byggemetoder og løsninger.

KVALITETSARBEID

12. desember 2012 mottok Kruse Smith ISO9000 sertifikatet fra Det Norske Veritas.
Sertifikatet omfatter både entreprenørselskapet og eiendomsselskapet.  Kruse Smith er et av de første entreprenørkonsernene i Norge som har et så omfattende ISO sertifikat.
Konsernet har jobbet i 2-3 år med å bli sertifisert.  Det har vært en krevende prosess som har involvert mange medarbeidere. Sertifikatet vil være et viktig virkemiddel til å opprettholde et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid.  Det nye kvalitetssystemet vil være et viktig bidrag i å utvikle Kruse Smiths konkurransekraft, og innebærer at vi har et system for lettere å kunne dokumentere «best praksis» for ansatte i konsernet.

MARKEDSUTSIKTER *

Nyboligbygging

Igangsettingen av nye boliger i januar og februar 2014 var lavere enn de siste 5 årene. Spesielt er det leilighetsbyggingen i de største byene som går ned, men det er også fall i igangsettingen av småhus og eneboliger. 
Prognose totalmarked 2014: 63,0 milliarder.
Bolig ROT
ROT-markedet drives tradisjonelt av befolkningens kjøpekraft. Lav rente, høy sysselsetting og forventet lønnsvekst legger til rette for opp mot 5 % vekst. Usikkerheten knytter seg til hovedsakelig til konkurransen fra uregistrert arbeid og tendenser til at husholdningene sparer mer. Prognose totalmarked 2014: 63,0 milliarder, opp 3 % fra 2013.

Yrkesbygg – nye

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 360 000 m2 yrkesbyggareal i desember, en oppgang på 47 % sammenliknet med den svært svake desembermåneden i 2012. Nedgangen sammenliknet med 2012 ble dermed på ca. 4,5 prosent.  Bedriftene er mer forsiktige, samtidig som tradisjonell varehandel for alvor utfordres av netthandel. 
Prognose totalmarked 2014: 62,5 milliarder, uendret fra 2013.

Yrkesbygg ROT

Etter 2008 har offentlig sektor holdt renoverings-takten på et noe høyere nivå. Det er også tendenser til at bankene i større grad låner ut til større rehabiliterings-prosjekter, samtidig som renten nå er forventet å holde seg lav i et noe lengre perspektiv. Prognose total-marked 2014: 68 milliarder, opp 3,5 % fra 2013.

Anlegg – vei og jernbane

Ny nasjonal transportplan la opp til en rekordhøy investeringsramme, samtidig som fylkeskommunene fortsetter å bruke penger på vei. Selv om investerings-takten i næringslivet blir liggende på ca. 20 milliarder i året er det derfor forventet vekst i anleggsmarkedet. Bevilgningene er i takt med vedtatt NTP. Prognose totalmarked ROT og nybygg 2014: 99,8. milliarder, opp 6,6 % fra 2013.

Offentlig og privat forbruk

Lav rente, høy sysselsetting og reallønnsutvikling fører til forventninger om stabilt god privatøkonomi. Oljefondet er rekordstort og den offentlige investeringsviljen er sterk, spesielt til infrastruktur. Investeringene i fastlandsnæringslivet er fortsatt lave, dvs. på nivå med det som kreves for å opprettholde kapasiteten i industrien.

Regionale forskjeller

Både innenfor eiendom – og entreprenørvirksomheten (bygg) ser vi regionale forskjeller i Kruse Smiths geografiske områder. På Vestlandet er etterspørselen innen bygg fortsatt stor, både når det gjelder næring og bolig. I Agder-fylkene ser man en tydelig utflating i etterspørselen innen bygg. Tar man med Telemark (Region Syd) og Østlandet (Region Øst), ser man imidlertid et positivt potensiale i markedet, spesielt hvis man inkluderer offentlige nyttebygg (skoler, helseinstitusjoner, mv).  Anleggsdivisjonen i Kruse Smith ser ut til å ha et stort markedspotensial i de neste årene, både innen fjell (tunnel) og betongkonstruksjoner (broer, kulverter, mv). *Kilde; BNL

OMSETNING OG ØKONOMISK RESULTAT

Året 2013 ble resultatmessig et betydelig svakere år enn 2012.  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 64 mill. kroner for 2013, som er en reduksjon på 37 mill. kroner fra 2012.  Morselskapet fikk et resultat på 43 mill. kroner mot 68 mill. kroner i fjor.  2013 ble et år som startet svært bra, men fikk en meget svak utvikling i siste kvartal.  Det ble avdekket flere prosjekter med betydelig svakere utvikling enn forventet, det ble av den grunn foretatt betydelige nedskrivninger.    Styret og ledelse i konsernet er ikke tilfreds med disse hendelsene.  Det blir gjennomført analyser av de største resultatavvikene.  Målet med analysene er å forebygge tilsvarende avvik i fremtiden. Resultatet for 2013 ble også påvirket av at entreprenøren har utført betydelige byggeoppdrag i prosjekter som er eid av konsernet.  Fortjenesten i disse prosjektene blir eliminert i regnskapet.

Resultatene fra entreprenørvirksomheten i Region Øst påvirker også i 2013 resultatet negativt med betydelige beløp.  Utfordringen etter oppkjøpet av Skutle AS er fortsatt ikke over, men det er også blitt betydelige utfordringer i et par av prosjektene som er kjørt i Kruse Smith regi etter oppkjøpet. Det gjenstår fortsatt å løse opp i enkelte tvistesaker i Region Øst.  Disse sakene blir sannsynligvis løst via rettssystemet og kan ikke påregnes å bli endelig avklart i 2014. Region Syd og Region Vest leverte resultater i henhold til forventningene.  Anleggsdivisjonen i Entreprenøren fikk i 2013 for første gang på flere år en svikt i resultatet i forhold til forventingene.

Styret i Kruse Smith besluttet å avvikle satsningen på utbygging av infrastruktur innen telekommunikasjon i 2013. Markedet for denne aktiviteten ble mer krevende enn forventet.

I selskapet Kruse Smith Eiendom AS har konsernet samlet sin kompetanse og aktiviteter innen eiendomsutvikling, salg av boliger og produksjon av trehus.  Dette selskapet fikk også i 2013 et godt resultat. Til tross for svikt i salget av boliger økte selskapet sin omsetning.

Totalomsetningen i konsernet for 2013 ble på 4044 mill. kroner en liten reduksjon på 61 mill. kroner fra året før. Reduksjonen kan i sin helhet tilskrives redusert omsetning innen entreprenørdelen av konsernet.  Eiendomssiden av konsernet hadde en økning i sin omsetning.

Likvide midler pr. 31.12.13 var totalt 280 mill. kroner i konsernet (203 mill. kroner i 2012). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 355 mill. kroner.

Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd i Kruse Smith AS:

Overført fra annen egenkapital kr 32.759.629,-
Overført fond for vurderingsforskjeller kr (11.040.821,-)
Avsatt til utbytte kr 21.600.000,-
Totalt disponert: kr 43.318.808,-

 

Konsernets egenkapital pr. 31.12.13 utgjør 546 mill. kroner. Dette er en forbedring på 19 mill. kroner i forhold til 2012. Kortsiktig gjeld utgjør 1.393 mill. kroner pr. 31.12.13 (1.334 mill. kroner i 2012). Av den totale gjelden på kr 2.290 mill. kroner er 998 mill. kroner rentebærende (723 mill. kroner i 2012). Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var negativ med 83,1 mill kroner. Negativ kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak vesentlige investeringer i varelager i form av tomter og eiendom for utvikling og salg. Netto investeringsaktiviteter var negativ med 54,5 mill kroner etter vesentlige investeringer i underliggende selskap og anleggsmidler. Opptrekk av langsiktig gjeld og kortsiktig byggelån er hovedforklaringen til positiv kontantstøm fra finansieringsaktiviteter med netto 214,0 mill kroner. Likviditetsbeholdningen økte med 76,5 mill kroner. Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på 32,9 mill kr. Denne kontantstrømmen kommer fra avkastning på datterselskap.

Styret forventer utflatning i marginene i 2014.  Det arbeides kontinuerlig med å forbedre effektiviteten i konsernet.  Bruk av Lean som verktøy i prosjektstyringen er en metode til å øke effektiviteten i prosjektene.  Konsernet har også begynt å ta i bruk BIM i sitt prosjektutviklings arbeide. BIM begynner nå å bli godt etablert i konsernet

FREMTIDIGE UTVIKLINGSTREKK

Ordrereserven til Kruse Smith konsernet var på ca. 4,9 milliarder kroner ved årsskiftet og dermed ca. 700 millioner kroner høyere enn året før.  Dette er den høyeste ordrereserven konsernet har hatt noen gang ved inngangen til et nytt år.  Den største veksten i ordrereserven er innen anlegg og Region øst.  Denne høye ordrereserven gir et godt utgangspunkt for driften av konsernet i 2014.  Svikten i salget av nye boliger ble større enn forventet i 2013. Det forventes en svak bedring i markedet for salg av boliger i 2014.
Innen bygg er det betydelig geografiske forskjeller i markedsaktiviteten og dette gir seg utslag i mer press på marginene i disse markedene.  Agder fylkene var det området hvor vi merket den største oppbremsingen i aktiviteten i 2013.  Det forventes ikke særlig bedring i Agder i 2014.
De viktigste markedene for Kruse Smith i 2014 vil fortsatt være: bygg, anlegg, bolig og eiendomsutvikling. ROT markedet (renovering, ombygging og tilbygg) eller byggfornyelse er et viktig, men krevende marked for Kruse Smith.  ROT er stort, men er også det markedet med størst konkurranse. Markedet domineres av mange små prosjekter og mange små aktører.  Det er også innen ROT markedet det finnes flest useriøse aktører.  Dette er en bekymring for bransjen og myndigheter. Kruse Smith satser på litt større prosjekter og spesialiserte prosjekter hvor konsernets spisskompetanse kan benyttes.
Markedet i de sentrale områdene av Rogaland synes å fortsette sin gode utvikling i 2014.
Den største spenningen innen konsernets markeder knytter seg til utviklingen av salget av nye boliger i 2014.  2013 hadde en svakere utvikling i boligsalget enn vi forventet og første kvartal 2014 har fortsatt med samme utvikling.  Dog kan det se ut til at det nå er flere positive signaler omkring salget av nye boliger.  Salget av nye boliger er en svært viktig drivkraft i bransjen.  Det forventes vekst i den totale boligbygging i Norge i 2014.

Anleggsmarkedet har hatt en god utvikling i 2013 og alle prognoser tyder på fortsatt stor vekst innen dette markedssegmentet. Anlegg er det markedet hvor det er størst konkurranse fra utenlandske aktører.  Denne utviklingen tror vi vil fortsette i 2014.
Vi tror at markedet i 2014 blir litt bedre enn i 2013, men det er fortsatt usikkerhet om den økonomiske soliditeten til flere europeiske land. I tillegg har det oppstått betydelige spenninger i Øst Europa som følge Russlands annektering av Krim.  Dette kan få betydning for markedsutviklingen og finansmarkedene.  Spenningen skaper usikkerhet hos mange investorer samt at kostnaden til finansiering øker.
Vi tror arbeidsmarkedet blir litt mindre stramt i 2014, men vi tror det fortsatt blir manko på kvalifisert arbeidskraft.  Oljeindustrien har stor manko på ingeniører og dette merkes også i vår bransje i form av økt lønnspress for enkelte grupper.
Prisene for de fleste innsatsfaktorer forventes å øke mindre enn i 2013.  Signalene fra Norges Bank synes å være at renten vil være rimelig stabil i resten av året. Norges Bank holder styringsrenten på 1,5 % og har ikke regulert denne siden mars i 2012.

Det vil bli satt økt fokus på prosjektstyring i 2014, slik at prosjekter som svikter i sin inntjening kan fanges opp tidligst mulig og derved redusere tapspotensialet i slike prosjekter.

Med bakgrunn i den eksisterende ordrereserve, økt arbeid med kostnadseffektivisering og våre nåværende markedskunnskaper tror styret på en positiv utvikling i resultat og omsetning i 2014.

Det er styrets oppfatning at regnskapet gir fyllestgjørende informasjon om konsernets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet forhold etter 31.12.13 som ikke fremgår av årsoppgjøret og som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet pr 31.12.2013.

Kristiansand  08.05.2014

______________ ________________ _______________ _______________
Sissel Leire Johannes Kambo John G. Bernander Jan A. Hestås
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernsjef
______________ ________________ _______________
Tomas Leire Aage P. Danielsen Cathrine Leire Lossius
Styreleder Styremedlem Styremedlem
Neste side