Kruse Smith


VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTEDER

Konsernets virksomhet er eiendomsutvikling, boligbygging og entreprenørvirksomhet innenfor bygg, byggfornyelse og anlegg. Virksomheten drives fra hovedkontoret i Kristiansand med regionskontorer i Sola, Kristiansand og Oslo og med distriktskontorer i Haugesund, Lyngdal, Arendal, Åseral, Kragerø og Porsgrunn.

SELSKAPSSTRUKTUR

Morselskapet Kruse Smith AS har ikke hatt annen virksomhet i 2014 enn å eie aksjer i datterselskapene.

Selskapsstrukturen er slik:

KS_organisasjon

Det er ingen ansatte i Kruse Smith AS, men administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS er konsernsjef og daglig leder i Kruse Smith AS.

I konsernregnskapet vises de sammenslåtte regnskapstallene for Kruse Smith konsernet. I selskapsregnskapet innarbeides resultatandelen fra datterselskapene etter egenkapitalmetoden. Se mer om dette i notene til regnskapet.

FORTSATT DRIFT

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger resultatprognose for 2015 og selskapets og konsernets langsiktige prognoser for årene fremover. Styret mener at selskapet og konsernet har en sunn økonomisk og finansiell stilling.

FINANSIELL RISIKO

Likviditetsrisiko
Likviditetsstyring har vært en prioritert oppgave i 2014. Likviditeten i konsernet har store variasjoner i løpet av en måned, men året sett under ett har den vært stabil og i henhold til de målsetninger som styret har satt for likviditet.  Styret vil også i inneværende år følge likviditetsutviklingen nøye.

Konsernet har en likviditetsreserve på 786 mill. kroner, hvorav 350 mill. kroner er ubenyttede trekkrettigheter. Likviditetsrisikoen er i hovedsak knyttet opp mot prosjekter. Det er stor variasjon i prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko. Oppgjør knyttet til enkelte prosjekt er forbundet med vesentlig risiko, men styret vurderer risikoen for prosjektene totalt sett som moderat.

Markedsrisiko
I den grad virksomheten blir direkte eksponert mot utenlandsk valuta, blir valutasikring vurdert. Selskapets gjeld har flytende rente og konsernet er derfor eksponert mot endringer i rentenivået.  For å begrense denne risikoen har konsernet inngått swap-avtaler. Også avkastning på likvidbeholdningene avhenger av rentenivået og utviklingen i obligasjonsmarkedet. Midlene er plassert til flytende rente.

Kredittrisiko
Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett å være moderat.  Konsernet har foretatt nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2014.  Bortsett fra noen enkelt tilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard.  Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter i 2015 vil være på samme nivå som i 2014.

Finansielle måltall
Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål før skatt på 4,5 %.  Egenkapitalen hadde en vekst på 11,8% og utgjør 611 mill. kroner hvilket er 19,1%.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Innen konsernet har vi ansatte av ulike nasjonalitet og bakgrunn. Vi legger vekt på at det ikke blir gjort forskjell ved ansettelse eller i det daglige arbeide på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, legning, hudfarge, religion, livssyn eller kjønn. Personer som snakker skandinavisk vil bli foretrukket dersom øvrige forutsetninger er like.
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, og arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at disse kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne blir det foretatt individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Det er samtidig et mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.  Konsernet har i sin personalpolitikk innarbeidet retningslinjer om likestilling som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling/diskriminering grunnet kjønn i forbindelse med lønn, avansement og rekruttering. Vi arbeider bevisst med å øke kvinneandelen i selskapet.  Av konsernets 921 ansatte (986 i 2013) er 91 kvinner (90 i 2013).  Det er totalt 82 kvinner blant funksjonærene (82 i 2013) og 9 blant fagarbeiderne (8 i 2013). Innenfor sammenlignbare stillinger er det meget små lønnsforskjeller.

Styret i konsernet består av 4 menn og 2 kvinner.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Ved årets slutt var det 921 ansatte i konsernet hvorav 863 i Kruse Smith Entreprenør AS, 58 i Kruse Smith Eiendom AS.  Selskapet Resource Telecom AS hadde 6 ansatte ved inngangen til 2014. Denne virksomheten er avviklet i løpet av året.

Pr. 31.12.14 hadde konsernet 495 fagarbeidere og 44 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere.

Selskapene og konsernet har et aktivt tillitsmannsapparat.  Det regelmessige samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften av konsernet.

Sykefraværet ble på 4,3% mot 4,5% i 2013. Sykefraværet i bransjen i 2014 var på 4,8%. Konsernet hadde en intern målsetting å ha mindre enn 4,3% i sykefravær i 2014. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet og fraværskostnadene.  Ytterligere tiltak settes i verk i 2015. Det blir opprettet IA-utvalg i de ulike distriktene og det blir satt i verk ytterligere aktive tiltak overfor enkeltpersoner og grupper.  Vi arbeider bevisst med å redusere kostnader i forbindelse med sykefravær, blant annet gjennom et aktivt samarbeide med NAV.

Konsernet vil fortsette å ha fokus på rapportering av uønskede hendelser (RUH) og løpende iverksette tiltak for å forebygge at skader ikke skal skje.  I 2014 fikk konsernet en H-verdi på 3,2, en reduksjon fra 4,3 i 2013.  Totalt hadde konsernet 5 skader med fravær i 2014, mot 7 skader i 2013. Vi har siden 2012 registrert H-2 verdien i konsernet.  Med H-2 verdi menes antall skader hvor alternativt arbeid ble benyttet, pluss antall fraværsskader, per millioner arbeidede timer. H-2 verdien i 2014 var på 10,2 mot 7,3 i 2013, noe som tilsvarer at 12 personer har hatt behov for alternativt arbeid.  Ingen av de 5 fraværsskadene vil føre til varig mén, men tre av skadene kunne fått mer alvorlig utfall enn de fikk.  Disse tre skadene ble gransket. Alle alvorlige skader eller som har potensiale til kunne blitt alvorlig blir gransket og analysert og det utarbeides egne læringsdokument. Det er ulike årsaker til skadefraværene i 2014 og det er ingen spesielle trender innen skadetyper.  Men det viser seg at unge medarbeidere under 26 år er mer utsatte for skader enn de som er eldre.

Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse» for å bevisstgjøre denne gruppen medarbeidere med hensyn på skade risiko.

Konsernet har i de siste årene hatt relativt lavt antall skader med fravær.  Det arbeides målrettet for å redusere antall skader med fravær.  Styret oppfatter H-verdien fortsatt å være lav. Gjennomsnittet for bransjen i 2014 var 6,1.  Selskapet har et system for tildeling av lettere arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter.  I 2015 videreføres en HMS-bonus til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, fraværsskader og forbedre HMS-kvaliteten på anleggs- og byggeplasser.  Konsernet har vært en” Inkluderende Arbeidslivsbedrift” (IA-bedrift) siden 1. januar 2003. Det vises forøvrig til egen HMS-beretning.

YTRE MILJØ

Konsernet er opptatt av miljøhensyn ved gjennomføring av prosjekter, og miljøhensyn er med i alle ledd fra planlegging og gjennomføring til drift, vedlikehold, sortering og gjenvinning.

Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Konsernet har kildesortering og tilstreber å velge miljømessige løsninger.

Virkning på det ytre miljø skjer vesentlig gjennom energiforbruk, avfall, og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte, både for miljøet og naboer til bygg og anleggsplasser.

FORSKNING OG UTVIKLING

Konsernet fortsatte sin satsning på FoU i 2014. Oppgavene til FoU avdelingen er å holde seg oppdatert på nye metoder, prosesser og materialbruk som kan benyttes for å effektivisere byggeprosjekter, samt utvikling av vår kjernekompetanse. FoU avdelingen har i stor grad benyttet sine ressurser til å delta i prosjekter som ser på kostnadsutviklingen innen bransjen samt økt bruk og utnyttelse av BIM (Building Information Modeling) i prosjekteringsarbeidet. FoU avdelingen jobber også med standardisering av byggemetoder og løsninger.  Konsernet har og startet å ta i bruk VDC (Virtual Design and Construction) gjennom opplæring på Stanford University.

Dette er en metode som kombinerer LEAN og BIM.

KVALITETSARBEID

Kruse Smith er et av de første entreprenørkonsernene i Norge som fikk et så omfattende ISO sertifikat i 2012.

Sertifikatet er et viktig virkemiddel til å opprettholde et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid.  Kvalitetssystemet vil være et viktig bidrag i å utvikle Kruse Smiths konkurransekraft, og innebærer at vi har et system for lettere å kunne dokumentere «best praksis» for ansatte i konsernet.

MARKEDSUTVIKLING. *

SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg viste en vekst på 4,6 % for BA-markedet totalt i 2014. Av delmarkedene var det ROT (bygg) og anlegg som hadde sterkest økning i produksjonen gjennom fjoråret, med henholdsvis 8,6 % og 8,4 % vekst. Bygg i alt (nybygg og ROT) økte med 3,6 %, mens nybygg alene hadde en nedgang på ca. 1 %. Eventuell prisvekst er ikke inkludert i disse tallene, som altså viser volumøkning i produksjonen. Kvartalsstatistikken viste at produksjonen i bygge- og anleggsnæringen totalt gikk ned med 1 % fra 3. til 4. kvartal 2014, etter en vekst de to foregående kvartalene.

SSBs byggearealstatistikk viser at det ble gitt tillatelser til 27 250 boliger og 4,69 mill. kvm yrkesbyggareal i 2014. Sammenlignet med 2013, har det vært en nedgang på 10 % for boliger og en økning på 1 % for yrkesbygg.

Av de totalt 27 250 boligene som fikk igangsettingstillatelser i 2014, var 8 051 eneboliger, 6 604 småhus og de resterende 12 595 leiligheter. Dette representerer en nedgang for de forskjellige boligtypene på henholdsvis 4 %, 7 % og 16 % i forhold til 2013.

Boligprisene
For hele 2014 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 2,7 % høyere enn i 2013, ifølge SSBs boligprisindeks. Prisene på eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 3,0 og 2,8 %, mens småhus hadde en økning på 2,0 %.

Nye yrkesbygg
Etterspørselen etter nye yrkesbygg for næringslivet og husholdningene følger som oftest utviklingen i norsk økonomi, mens den offentlige bygg etterspørselen er mindre følsom for konjunktursvingninger – spesielt den statlige delen.

Det er totalt for 2014 gitt tillatelser til 4,69 mill. kvm nytt yrkesbyggareal – opp 1 % fra 2013. Offentlige bygg har hatt størst økning i 2014 (+ 13%), deretter private næringsbygg (+ 3%), mens husholdningsbygg har hatt nedgang på 8 % i 2014.

Anlegg
Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som ofte står for 70-80 % av anleggsarbeidene. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt varierer mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet. I dårlige tider er det heller ikke uvanlig at det offentlige bruker anleggsinvesteringer for å opprettholde aktiviteten i økonomien. For hele året viser produksjonsindeksen en økning på vel 8 % i forhold til 2013.

Regionale forskjeller
Både innenfor eiendom – og entreprenørvirksomheten (bygg) ser vi regionale forskjeller i Kruse Smiths geografiske områder. På Sørlandet og Vestlandet har etterspørselen innen bygg avtatt betydelig som følge av fallet i oljepris og den usikkerheten som dette har medført.  På Østlandet øker etterspørsel etter bygg betydelig og effekten av oljeprisfall ser ikke ut til å være tilstede.

Agder-fylkene har hatt en flat i etterspørselen innen bygg og bolig i 2014.  I Rogaland har det vært en klar nedgang i etterspørsel etter nye bygg og boliger etter fallet i oljepris.

Tar man med Telemark (Region Syd) og Østlandet (Region Øst), ser man imidlertid et positivt potensiale i markedet, spesielt hvis man inkluderer offentlige nyttebygg (skoler, helseinstitusjoner, mv).  Anleggsdivisjonen i Kruse Smith ser ut til å ha et stort markedspotensial i de neste årene, både innen fjell (tunnel) og betongkonstruksjoner (broer, kulverter, mv). *Kilde; BNL

OMSETNING OG ØKONOMISK RESULTAT

Året 2014 ble resultatmessig bedre enn året 2013.  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 102 mill. kroner for 2014, som er en økning på 38 mill. kroner fra 2013.  Morselskapet fikk et resultat på 85 mill. kroner mot 43 mill. kroner i fjor.  Det økonomiske resultatet for 2014 ble bedre enn i 2013, men er ikke på et tilfredsstillende nivå for konsernet.

Året er preget av betydelige nedskrivninger i forbindelse med enkelt prosjekter. I motsatt retning trekker gevinst ved salg av eiendom til konsernets morselskap med 33 mill. Styret og ledelse i konsernet har fokus på at avvik blir analysert og at svakheter i dagens rutiner blir forbedret gjennom vårt kvalitetssystem.  Det arbeides kontinuerlig med å forebygge avvik i fremtiden. Resultatet for 2014 ble også påvirket av en lavere aktivitet i boligbygging i 2014 enn i 2013.  Konsernet har sitt hovedmarked på Sør-Vestlandet hvor svikten i oljeprisen har medført en mer avventende holdning i boligmarkedet.  Konsernets satsning innen eiendomsmarkedet i Oslo-regionen er i ferd med å gi positive resultater.  I dette markedet ser vi en betydelig høyere aktivitet.

Resultatene fra entreprenørvirksomheten i 2014 preges av svakt resultat i Region Øst samt nedskrivning av prosjekter i anleggsdivisjonen.  Det gjenstår fortsatt å løse opp i enkelte tvistesaker i Region Øst, samt innen anleggsdivisjonen.  Disse sakene blir sannsynligvis løst via rettssystemet.  Region Syd og Region Vest leverte resultater i henhold til forventningene.

I selskapet Kruse Smith Eiendom AS har konsernet samlet sin kompetanse og aktiviteter innen eiendomsutvikling, salg av boliger og produksjon av trehus.  Dette selskapet har de siste årene vist gode resultater.  I 2014 ble resultatet betydelig svakere enn året før.  Årsaken til dette er at det i 1. halvår 2014 ble avsluttet flere store prosjekter som er 100% eid av eiendomsselskapet.  Disse er ikke blitt erstattet med tilsvarende 100% eide prosjekter i andre halvår.  Årsaken ligger i at salget av boliger i nye prosjekter har gått tregere enn forventet og oppstarten av prosjektene blir utsatt til vi når et tilstrekkelig salgsvolum. Denne type resultat-svingninger kan påregnes i eiendomsselskapet.

Kjøp og salg av selskaper blir stort sett gjennomført i eiendomsselskapet.  I 2014 solgte vi kontorbygget i Kristiansand med en betydelig gevinst.  Denne gevinsten er øremerket for videreutvikling av nytt (nye) forretningsområder for konsernet.  Det er foreløpig ikke fastsatt noe investeringsområde.

Totalomsetningen i konsernet for 2014 ble på 3.921 mill. kroner (4.044) en reduksjon på 123 mill. kroner fra året før. Det var reduksjon i omsetningen både til eiendomsselskapet og entreprenørselskapet.

Likvide midler pr. 31.12.14 var totalt 436 mill. kroner i konsernet (280 mill. kroner i 2013). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 350 mill. kroner

Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd i Kruse Smith AS:

Overført fra annen egenkapital kr 10.498.481,-
Overført fond for vurderingsforskjeller kr 49.472.494,-
Avsatt til utbytte kr 25.000.000,-
Totalt disponert: kr 84.970.975,-

 

Konsernets egenkapital pr. 31.12.14 utgjør 536 mill. kroner. Dette er en forbedring på 55 mill. kroner i forhold til 2013. Kortsiktig gjeld utgjør 1.743 mill. kroner pr. 31.12.14 (1.393 mill. kroner i 2013). Av den totale gjelden på kr 2.595 mill. kroner er 1.068 mill. kroner rentebærende (1002 mill. kroner i 2013).

Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var positiv med 223,6 mill. kroner. Positiv kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak positivt resultat kombinert med oppløsning av kapitalbinding i varelager og kundefordringer. Netto investeringsaktiviteter var negativ med 46,7 mill. kroner etter vesentlige investeringer i underliggende selskap og anleggsmidler. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble negativ med 20,6 mill. kroner etter utbetaling av utbytte med 26,0 mill. kroner. Likviditetsbeholdningen økte med 156,4 mill. kroner.
Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på 27,6 mill. kr. Denne kontantstrømmen kommer fra avkastning på datterselskap.

FREMTIDIGE UTVIKLINGSTRE

Ordrereserven til Kruse Smith konsernet var på ca. 4,7 milliarder kroner ved årsskiftet og er ca. 200 millioner kroner lavere enn året før.  Reduksjonen i ordrereserve kommer fra lavere salg av boliger, mens for entreprenørselskapet (bygg og anlegg) er det ny «all time high», med en ordrereserve på 4,3 milliarder kroner.   Samlet gir ordrereserven et godt utgangspunkt for driften av konsernet i 2015. Det forventes en bedring i markedet for salg av boliger i 2015.

Innen bygg er det geografiske forskjeller i markedsaktiviteten.  Vi ser en betydelig oppbremsing i aktiviteten i Rogaland.  Dette tror vi skyldes fallet i oljepris med påfølgende reduksjon i aktiviteten innen oljeservice næringen.   Kruse Smith konsernet har sine hovedmarkeder på Sørlandet og Vestlandet. Vi regner med en hardere konkurranse og mer press på marginene som følge av fallet i oljepris.   Det som kan kompenserer for fallet i «byggmarkedet» er den økte aktiviteten innen anlegg.  Og da innen infrastrukturprosjekter. Regjeringen har økt sin aktivitet betydelig med hensyn på utbygginger innen vei og bane, og har blant annet lansert et Veiselskap som skal bygge ut 7 veier over en 20 årsperiode og få bevilget ca. 130 mrd. kroner.  Dette er svært positive signaler for anleggsdivisjonen. Samtidig merkes økt konkurranse fra store utenlandske aktører innen anlegg   Denne økte konkurransen er en «villet» utvikling fra statens side.  Staten ønsker økt konkurranse for å legge en demper på kostnadsutviklingen.  Kruse Smith har hittil greid å vinne flere anleggsprosjekter og anleggsdivisjonen har hatt en svært positiv utvikling i ordrereserven i 2015.   Konsernet har vært etablert i Oslo regionen siden 2010.  Vi ser nå at satsningen på Østlandet begynner å gi positiv avkastning. Vi ser også at Østlandet er mindre sårbart for svingninger i enkelt næringer.

Styret forventer en økt konkurranse i entreprenørselskapet i 2015. Det vil medføre økt press på marginene.  Det arbeides kontinuerlig med å forbedre effektiviteten i konsernet.

Kruse Smith Entreprenør har i april 2015 dannet et maskinutleieselskap sammen med entreprenør konsernet Backe AS. Kruse Smith overfører alle maskiner og utstyr som vi i dag leier ut til byggeplassene til det nye selskapet sammen med våre ansatte som arbeider innen dette området i dag (26 personer).  Tungt anleggsutstyr blir ikke overført.  Kruse Smith Entreprenør vil eie 50 % av det nye selskapet.   Vi tror dette vil profesjonalisere denne delen av vår virksomhet.

Kruse Smith har nylig etablert seg i Bergensregionen gjennom sitt eiendomsselskap. Foreløpig er dette en begrenset satsning, og vi vil bruke litt tid på å bli kjent med markedet og aktørene i denne regionen

Det forventes en betydelig økning i salget av boliger i 2015 og det er knyttet stor spenning til utviklingen i dette markedet særlig i Rogalandsregionen. Lånerenten er rekordlav og vil være en svært viktig stimulans for boligsalget.  Mange eksperter advarer mot økningen i utlån.  De frykter en boligboble.   Vi tror ikke på noen boligboble i 2015, og vi forventer en økning i salget i forhold til 2014.

Den økonomiske utviklingen i Europa kan også by på overraskelser i 2015, men vi tror den største utfordringen for den økonomiske utviklingen i Norge i 2015 vil være utviklingen i oljeprisen.

I tillegg er det fortsatt stor usikkerhet omkring spenningen mellom Russland og Ukraina samt vestens økonomiske press på Russland. Vi tror at markedet i 2015 innen bygg går sidelengs, mens vi får vekst innen anleggssektoren.

Vi tror arbeidsmarkedet blir litt mindre stramt i 2015, som følge av at det blir frigjort mange ingeniører fra oljebransjen.  Vi ser også økning i søknaden til byggfag på videregående skole, noe som er viktige signaler for å sikre fremtidig rekruttering.

Vi tror på et moderat lønnsoppgjør i 2015, men er usikker på kronekursen i forhold til dollar og euro.  Endringer i denne vil påvirke prisen på flere innsatsfaktorer i bygg.

Signalene fra Norges Bank synes å være at renten vil være lav i resten av året. Norges Bank satt ned styringsrenten til 1,25 % i desember 2014, og styringsrenten hadde da ikke vært regulert siden mars i 2012.  Ekspertene forventer ytterligere en nedsettelse av renten i løpet av 2015.

Med bakgrunn i den eksisterende ordrereserve, økt arbeid med kostnadseffektivisering og våre nåværende markedskunnskaper tror styret på en positiv utvikling i resultat og omsetning i 2015.

Det er styrets oppfatning at regnskapet gir fyllestgjørende informasjon om konsernets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet forhold etter 31.12.14 som ikke fremgår av årsoppgjøret og som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet pr 31.12.2014.

 

Kristiansand 05.05.2015

 

 

______________

Thomas Leire

Styreleder

______________

Aage P. Danielsen

Styremedlem

______________

Cathrine Leire Lossius

Styremedlem

 

 

______________

Sissel Leire

Styremedlem

______________

Johannes Kambo

Styremedlem

______________

John G. Bernander

Styremedlem

______________

Jan A. Hestås

Konsernsjef

 

 

Neste side