Kruse Smith


VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTEDER

Konsernets virksomhet er eiendomsutvikling, boligbygging og entreprenørvirksomhet innenfor bygg, byggfornyelse og anlegg. Virksomheten drives fra hovedkontoret i Kristiansand med regionskontorer i Sola, Kristiansand og Oslo og med distriktskontorer i Haugesund, Bergen, Lyngdal, Arendal, Kragerø og Porsgrunn.

SELSKAPSSTRUKTUR

Morselskapet Kruse Smith AS har ikke hatt annen virksomhet i 2015 enn å eie aksjer i datterselskapene.

Selskapsstrukturen er slik:

Det er ingen ansatte i Kruse Smith AS, men administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS er konsernsjef og daglig leder i Kruse Smith AS.

I konsernregnskapet vises de sammenslåtte regnskapstallene for Kruse Smith konsernet. I selskapsregnskapet innarbeides resultatandelen fra datterselskapene etter egenkapitalmetoden. Se mer om dette i notene til regnskapet.

FORTSATT DRIFT

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger resultatprognose for 2016 og selskapets og konsernets langsiktige prognoser for årene fremover. Styret mener at selskapet og konsernet har en sunn økonomisk og finansiell stilling.

FINANSIELL RISIKO

Likviditetsrisiko
Likviditetsstyring har vært en prioritert oppgave i 2015. Likviditeten i konsernet har store variasjoner i løpet av en måned, i løpet av året har likviditeten vært fallende, men styrket seg betydelig i slutten av 2015. Styret vil også i inneværende år følge likviditetsutviklingen nøye.

Konsernet har en likviditetsreserve på 655 mill. kroner, hvorav 350 mill. kroner er ubenyttede trekkrettigheter. Likviditetsrisikoen er i hovedsak knyttet opp mot prosjekter. Det er stor variasjon i prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko. Oppgjør knyttet til enkelte prosjekt er forbundet med vesentlig risiko, men styret vurderer risikoen for prosjektene totalt sett som moderat.

Markedsrisiko
I den grad virksomheten blir direkte eksponert mot utenlandsk valuta, blir valutasikring vurdert. Selskapets gjeld har flytende rente og konsernet er derfor eksponert mot endringer i rentenivået. For å begrense denne risikoen har konsernet inngått swap-avtaler. Også avkastning på likvidbeholdningene avhenger av rentenivået og utviklingen i obligasjonsmarkedet. Midlene er plassert til flytende rente.

Kredittrisiko
Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett å være moderat. Konsernet har foretatt nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2015. Bortsett fra noen enkelt tilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer, og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard. Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter i 2016 vil være på samme nivå som i 2015.

Finansielle måltall
Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål før skatt på 4,5 %. Resultatet i 2015 ble på 1,2 %. Egenkapitalen hadde en vekst på 9,4 % og utgjør 669 mill. kroner hvilket er 20,9 %.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Innen konsernet har vi ansatte av ulik nasjonalitet og bakgrunn. Vi legger vekt på at det ikke blir gjort forskjell ved ansettelse eller i det daglige arbeid på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, legning, hudfarge, religion, livssyn eller kjønn. Personer som snakker skandinavisk, vil bli foretrukket dersom øvrige forutsetninger er like. 
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, og vi arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at disse kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne blir det foretatt individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Det er samtidig et mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin personalpolitikk innarbeidet retningslinjer om likestilling som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling/diskriminering grunnet kjønn i forbindelse med lønn, avansement og rekruttering. Vi arbeider bevisst med å øke kvinneandelen i selskapet. Av konsernets 906 ansatte (921 i 2014) er 92 kvinner (91 i 2014). Det er totalt 84 kvinner blant funksjonærene (82 i 2014) og 8 blant fagarbeiderne (9 i 2014). Innenfor sammenlignbare stillinger er det meget små lønnsforskjeller.

Styret i konsernet består av 4 menn og 2 kvinner.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Ved årets slutt var det 906 ansatte i konsernet hvorav 846 i Kruse Smith Entreprenør AS, 60 i Kruse Smith Eiendom AS. Pr. 31.12.15 hadde konsernet 466 fagarbeidere og 42 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere.

Selskapene og konsernet har et aktivt tillitsmannsapparat. Det regelmessige samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften av konsernet.

Sykefraværet ble på 4,4 % mot 4,3 % i 2014. Sykefraværet i bransjen i 2015 var på 4,9 %. Konsernet hadde en intern målsetting å ha mindre enn 4,5 % i sykefravær i 2015. Hvilket også er målet i 2016. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet og fraværskostnadene. Ytterligere tiltak settes i verk i 2016. Det blir opprettet IA-utvalg i de ulike distriktene, og det blir satt i verk ytterligere aktive tiltak overfor enkeltpersoner og grupper.  Vi arbeider bevisst med å redusere kostnader i forbindelse med sykefravær, blant annet gjennom et aktivt samarbeid med NAV.

Konsernet vil fortsette å ha fokus på rapportering av uønskede hendelser (RUH) og løpende iverksette tiltak for å forebygge at skader ikke skal skje. I 2015 fikk konsernet en H-verdi på 3,1, en reduksjon fra 3,2 i 2014. Totalt hadde konsernet 5 skader med fravær i 2015, som er det samme som i 2014. H-2-verdien i 2015 var på 7,6 mot 10,2 i 2014, noe som tilsvarer at 7 personer har hatt behov for alternativt arbeid. Med H-2-verdi menes antall skader hvor alternativt arbeid ble benyttet, pluss antall fraværsskader pr. millioner arbeidede timer. Ingen av de 5 fraværsskadene vil føre til varige mén, men tre av skadene kunne fått mer alvorlig utfall enn de fikk. To av disse skadene ble gransket, og det ble utarbeidet et læringsdokument. Det er ulike årsaker til skadefraværene i 2015, og det er ingen spesielle trender innen skadetyper. Men det viser seg at unge medarbeidere under 26 år er mer utsatte for skader enn de som er eldre.

Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse» for å bevisstgjøre denne gruppen medarbeidere med hensyn til skaderisiko.

Konsernet har i de siste årene hatt relativt lavt antall skader med fravær. Det arbeides målrettet for å redusere antall skader med fravær. Styret oppfatter H-verdien til fortsatt å være lav. Gjennomsnittet for bransjen i 2015 var 6,1. Selskapet har et system for tildeling av lettere arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter. I 2015 videreføres en HMS-bonus til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, fraværsskader og forbedre HMS-kvaliteten på anleggs- og byggeplasser. Konsernet har vært en” Inkluderende Arbeidslivsbedrift” (IA-bedrift) siden 1. januar 2003.

I 2015 ble det arrangert egne temadager med fokus på HMS. Dette var veldig vellykket, og HMS-dagene vil også bli gjennomført i 2016.

YTRE MILJØ

Konsernet er opptatt av miljøhensyn ved gjennomføring av prosjekter, og miljøhensyn er med i alle ledd fra planlegging og gjennomføring til drift, vedlikehold, sortering og gjenvinning.

Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Konsernet har kildesortering og tilstreber å velge miljømessige løsninger. Konsernet fører et eget klimaregnskap der målet er å redusere klimaavtrykket med 20 % fra 2013 til 2017.

Virkning på det ytre miljø skjer vesentlig gjennom energiforbruk, avfall og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte, både for miljøet og naboer til bygg og anleggsplasser. Kruse Smith er medlem av IEH (Initiativ for etisk handel).

FORSKNING OG UTVIKLING

Konsernet fortsatte sin satsning på FoU i 2015. Oppgavene til FoU er å holde seg oppdatert på nye metoder, prosesser og materialbruk som kan benyttes for å effektivisere byggeprosjekter, samt utvikling av vår kjernekompetanse. FoU benytter i stor grad sine ressurser til å strukturere arbeidet på en mer optimal måte slik at arbeidet blir mer målrettet. Bruk av BIM (Building Information Modeling) i prosjekteringsarbeidet er videreført og forsterket. FoU-avdelingen jobber også med standardisering av byggemetoder og løsninger. Konsernet har også startet å ta i bruk VDC (Virtual Design and Construction) i prosjektene gjennom sertifisering ved Stanford University.

KVALITETSARBEID

Kruse Smith fornyet og re-sertifiserte sitt ISO 9001 kvalitets-/ledelsessystem i 2015.

Sertifikatet er et viktig virkemiddel for å opprettholde et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kvalitetssystemet vil være et viktig bidrag i å utvikle Kruse Smiths konkurransekraft, og innebærer at vi har et system for lettere å kunne dokumentere «best praksis» for ansatte i konsernet.

MARKEDSUTVIKLING. *

SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg (BA) viste en vekst på 2,2 % for BA-markedet totalt i 2015. Herav økte anlegg med 8,8% og bygg med 0,6 %. Det forventes at BA-markedet vil øke med 4,1 % i 2016. I 2016 forventes boligmarkedet å øke med ca 3,8 % og anlegg med 14,9 %, mens yrkesbygg forventes å falle med 1,7 %. ROT (renovering, ombygging og tilbygg) er ikke med i disse tallene og utgjør samlet ca. 180 milliarder i 2016.*Kilde; SSB/BNL

SSBs statistikk viser at det ble gitt tillatelser til 29 400 boliger i 2015, en økning på 2.250 boliger fra året før. Det forventes en økning i antallet i 2016 på 3,8 %. Svingningene i dette markedet er stort sett innen leilighetssegmentet. Markedet for eneboliger og små hus er forholdsvis stabilt. Det totale BA-markedet forventes å være på ca. 400 milliarder i 2016.

Regionale forskjeller
Både innenfor eiendom- og entreprenørvirksomheten (bygg) ser vi regionale forskjeller i Kruse Smiths geografiske områder. Fallet i oljeprisen har påvirket etterspørselen etter bygg betydelig. Flere tusen ansatte i oljeservicenæringen har mistet sine jobber, og dette skaper usikkerhet og en avventende holdning med hensyn til å kjøpe nye boliger. Dette har igjen påvirket behovet for forretningsbygg og det er nå mye ledige lokaler i både Agder og Rogaland. På Østlandet forventes fortsatt økt etterspørsel etter boliger, men et svakt fall i etterspørselen etter yrkesbygg. Foreløpig synes det ikke å være noen effekt av oljeprisfall i regionen.

Dersom man ser på offentlige bygg som skoler og helseinstitusjoner, vil det i dette markedssegmentet bli en betydelig vekst fremover. Også anleggsdivisjonen i Kruse Smith ser ut til å ha et stort markedspotensial i de neste årene, både innen fjell (tunnel) og betongkonstruksjoner (broer, kulverter, mv).

OMSETNING OG ØKONOMISK RESULTAT

Året 2015 ble et resultatmessig svakt år. Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 52 mill. kroner, som er en reduksjon på 50 mill. kroner fra 2014. Morselskapet fikk et resultat på 53 mill. kroner mot 85 mill. kroner i fjor. Årets resultat er ikke på et tilfredsstillende nivå for konsernet.
Året var preget av betydelig nedskrivning på ett prosjekt.
Styret og ledelsen i konsernet har fokus på at avvik blir analysert og at svakheter i dagens rutiner blir forbedret gjennom vårt kvalitetssystem. Det blir satt spesielt fokus på risikohåndtering i prosjekter og risikoavklaring i forkant av prosjekter.

Resultatene fra entreprenørvirksomheten i 2015 preges av et meget svakt resultat i anleggsdivisjonen. Region Syd, Region Vest og Region Øst leverte resultater i henhold til forventningene.
Konsernet har noen pågående tvistesaker som forventes løst via rettssystemet.

I selskapet Kruse Smith Eiendom AS har konsernet samlet sin kompetanse og aktiviteter innen eiendomsutvikling, salg av boliger og produksjon av trehus. Resultatet for 2015 ble påvirket av en lavere aktivitet i eiendomsmarkedet og ble vesentlig svakere enn forventet. Boligsalget viste økning i forhold til 2014, men ble lavere enn forventet. Spesielt sviktet salget av boliger i region Vest. Konsernet har sitt hovedmarked på Sør-Vestlandet, hvor fallet i oljeprisen har medført en markedssvikt og en avventende holdning i markedet for næringsbygg og bolig, samt omsetningen av ferdigutviklede tomteområder og selskaper. Dette medfører at utviklingskostnadene for eiendomsselskapet påløper, mens inntektene utsettes. Økningen i boligsalget i 2015 kan henføres til salg av ca. 100 boliger i Oslo-regionen, som var den regionen hvor vi solgte flest boliger i 2015. Konsernets satsning innen eiendomsmarkedet i Oslo-regionen er i ferd med å gi positive resultater. I dette markedet ser vi en betydelig høyere aktivitet.
Som følge av den lave aktiviteten innen våre hovedmarkeder for eiendomsselskapet har selskapet redusert sin bemanning med 9 personer. Denne reduksjonen vil bli effektuert i løpet av 1. halvår 2016.

Totalomsetningen i konsernet for 2015 var 4.203 mill. kroner (3.921) en økning på 282 mill. kroner fra året før.
Likvide midler pr. 31.12.15 var totalt 334 mill. kroner i konsernet (436 mill. kroner i 2014). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 350 mill. kroner.

Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd i Kruse Smith AS:

Overført fra annen egenkapital kr -910.000,-
Overført fond for vurderingsforskjeller kr 54.404.000,-
Totalt disponert: kr 53.493.000,-

 

Konsernets egenkapital pr. 31.12.15 utgjør 669 mill. kroner. Dette er en forbedring på 57 mill. kroner i forhold til 2014. Kortsiktig gjeld utgjør 1.645 mill. kroner pr. 31.12.15 (1.743 mill. kroner i 2014). Av den totale gjelden på kr 2.524 mill. kroner (2.495 mill. kroner i 2014) er 1.077 mill. kroner rentebærende (1.068 mill. kroner i 2014).

Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var negativ med 103 mill. kroner. Negativ kontantstrøm fra drift skyldes i salg av driftsmidler, samt endring i varelager og tidsavgrensninger. Netto investeringsaktiviteter var positiv med 20 mill. kroner etter innbetaling av lånefordringer. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble negativ med 20,6 mill. kroner etter utbetaling av utbytte med 28,0 mill. kroner. Likviditetsbeholdningen ble redusert med 102,0 mill. kroner. 
Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på 28,5 mill. kr. Denne kontantstrømmen kommer fra avkastning på datterselskap.

FREMTIDIGE UTVIKLINGSTRE

Ordrereserven til Kruse Smith konsernet var på ca. 3,7 milliarder kroner ved årsskiftet som er ca. 1 milliard kroner lavere enn året før. Reduksjonen i ordrereserven kommer i hovedsak fra reduksjon i ordrereserven til anleggsdivisjonen samt region syd. «Oljekrisen» er blitt merkbar på aktiviteten i markedet for bolig og forretningsbygg, men det forklarer ikke svikten til anleggsdivisjonen. Pr. 31.12.14 var ordrereserven for anlegg «all time high» og er nå pr. 31.12.15 mer «normal».

Til tross for svak tilgang på nye prosjekter hadde boligsalget en god utvikling i 2015. Det forventes en fortsatt bedring i markedet for salg av boliger i 2016. Hovedårsaken til boligsalgsutviklingen tror vi ligger i den historisk lave renten som nå er på boliglån. Mange eksperter advarer mot økningen i utlån.

Innen bygg er det geografiske forskjeller i markedsaktiviteten. Etter en kraftig oppbremsing i byggaktiviteten i 2015 i Rogaland og Agder, forventer vi en utflating i løpet av 2016. Det er dog en betydelig usikkerhet om den fremtidige utviklingen, og denne usikkerheten kan henføres til usikkerheten i oljeprisutviklingen.

Det forventes en fortsatt vekst innen utbyggingen av vei og bane i 2016.

Vi ser nå at satsningen på Østlandet begynner å gi positiv avkastning. Vi ser også at Østlandet er mindre sårbart for markedssvingninger.

Styret forventer en økt konkurranse for entreprenørselskapet i 2016, samt økt press på marginene. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre effektiviteten i konsernet.

Kruse Smith har nå vært etablert i Bergen i ca. ett år med både eiendomsselskap og entreprenør. Entreprenøren har nå fått sine første oppdrag, og eiendomsselskapet er deleier i et større bolig- og næringsprosjekt.

Kruse Smith Entreprenør dannet i april 2015 et maskinutleieselskap, BAS AS, sammen med entreprenørkonsernet Backe AS. Kruse Smith overførte alle maskiner og utstyr som vi i dag leier ut til byggeplassene, til det nye selskapet sammen med våre ansatte som arbeider innen dette området i dag (26 personer). Tungt anleggsutstyr ble ikke overført. Kruse Smith Entreprenør eier 50 % av det nye selskapet.

Den økonomiske utviklingen i Europa kan også by på overraskelser i 2016, men vi tror den viktigste parameteren for den økonomiske utviklingen i Norge er oljeprisen.

Flyktningkrisen kan få en positiv effekt på bransjen. Staten har blant annet etterlyst bransjens evne til å kunne fremskaffe 10.000 boliger til flyktninger.

Bransjen ser ikke på denne utfordringen som uløselig, da vi er vant til store svingninger. Det blir mer et spørsmål om hvor og hvordan det skal bygges, og hvem som finansierer dette prosjektet. Det har stilnet omkring flyktningsituasjonen de siste månedene, men det kan fort aktualiseres.

Vi tror arbeidsmarkedet blir litt mindre stramt i 2016, som følge av krisen i oljenæringen. Denne krisen har medført betydelig økning i søknadene til byggfag i videregående skole, noe som er viktige signaler for å sikre fremtidig rekruttering til vår bransje.
Vi tror også på et moderat lønnsoppgjør i 2016.

Signalene fra Norges Bank synes å være at renten vil være lav i resten av året. Norges Bank satte ned styringsrenten til rekordlave 0,50 % i mars 2016. Ekspertene forventer ytterligere en nedsettelse av renten i løpet av 2016.

Med bakgrunn i den eksisterende ordrereserve, økt arbeid med kostnadseffektivisering og våre nåværende markedskunnskaper tror styret på en positiv utvikling i resultat og omsetning i 2016.

Det er styrets oppfatning at regnskapet gir fyllestgjørende informasjon om konsernets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet forhold etter 31.12.15 som ikke fremgår av årsoppgjøret, og som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet pr. 31.12.2015.

Kristiansand 25.04.2015

 

 

______________

Thomas Leire

Styreleder

______________

Aage P. Danielsen

Styremedlem

______________

Stefan Lossius

Styremedlem

 

 

______________

Sissel Leire

Styremedlem

______________

Liv Brit Kambo

Styremedlem

______________

John G. Bernander

Styremedlem

______________

Jan A. Hestås

Konsernsjef

 

 

Neste side