Kruse Smith


VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTEDER

Konsernets virksomhet er eiendomsutvikling, boligbygging og entreprenørvirksomhet innenfor bygg, byggfornyelse og anlegg. Virksomheten drives fra hovedkontoret i Kristiansand med regionskontorer i Sola, Kristiansand og Oslo og med distriktskontorer i Haugesund, Bergen, Lyngdal, Kragerø og Porsgrunn.

SELSKAPSSTRUKTUR

Morselskapet Kruse Smith AS har ikke hatt annen virksomhet i 2016 enn å eie aksjer i datterselskapene.

Selskapsstrukturen er slik:

 

 

Det er ingen ansatte i Kruse Smith AS, men administrerende direktør i Kruse Smith
En-treprenør AS er konsernsjef og daglig leder i Kruse Smith AS.

I konsernregnskapet vises de sammenslåtte regnskapstallene for Kruse Smith konsernet.
I selskapsregnskapet innarbeides resultat-andelen fra datterselskapene etter egen kapitalmetoden. Se mer om dette i notene til regnskapet.

FORTSATT DRIFT

Selskapet har en solid egenkapital på 633 mill. kroner pr 31.12.2016.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets egenkapitalsituasjon, samt resultat-prognose for 2017 og selskapets og konsernets langsiktige prognoser for årene fremover.

OMSETNING OG ØKONOMISK RESULTAT

Året 2016 ble resultatmessig et meget svakt år. Konsernet oppnådde et resultat etter skatt på minus 20 mill. kroner, som er en reduksjon på 75 mill. kroner fra 2015. Morselskapet fikk et resultat etter skatt på minus 11 mill. kroner mot 53 mill. kroner året før. Årets resultat er ikke på et tilfredsstillende nivå.

En betydelig del av konsernets virksomhet er på Sør-Vestlandet, og markedet i denne regionen er fortsatt preget av krisen innen oljesektoren. Dette har konsernet merket både innen sin eiendomsutvikling og innen entreprenørvirksomheten. I tillegg til et krevende marked fikk konsernet et betydelig tap i en rettsak.

Styret og ledelse i konsernet har fokus på at avvik blir analysert og at svakheter i dagens rutiner blir forbedret gjennom vårt kvalitetssystem. Det blir satt spesielt fokus på risikohåndtering i prosjekter og risikoavklaring i forkant av prosjekter.

I andre halvår 2016 merket vi en økning i boligsalget i region Vest. En betydelig del av dette salget var i prosjekter som ikke ble satt i gang i 2016. Dette salget gir ingen inntektsmessig effekt før boligprosjektene blir startet opp. Men utviklingen gir et signal om en bedre inntektsutvikling fra boligsalget 2017. Konsernets satsning innen eiendomsmarkedet i Oslo regionen begynner å gi resultater og vi tror dette blir en viktig bidragsyter i 2017.

Som følge av lav aktivitet på Sør-Vestlandet ble bemanningen redusert i eiendomsselskapet med 9 personer i første halvår 2016.

Totalomsetningen i konsernet for 2016 var 3.853 mill. kroner (4.203) en reduksjon på 350 mill. kroner fra året før.

Likvide midler pr. 31.12.16 var totalt 195 mill. kroner i konsernet (334 mill. kroner i 2015). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 350 mill. kroner.

Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd i Kruse Smith AS:

 

Overført fond for vurderingsforskjeller kr (9.520.778)
Overført annen egenkapital kr (1.151.916)
Totalt disponert: kr (10.672.694)

 

Konsernets egenkapital pr. 31.12.16 utgjør 633 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 35 mill. kroner i forhold til 2015. Kortsiktig gjeld utgjør 1.417 mill. kroner pr. 31.12.16 (1.645 mill. kroner i 2015). Av den totale gjelden på kr 2.207 mill. kroner er 1.123 mill. kroner rentebærende (1.077 mill. kroner i 2015).

Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var negativ med 206 mill. kroner. Negativ kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak negativt resultat kombinert med endringer i forskudd kundefordringer, samt endring varelager. Netto investeringsaktiviteter var positiv med 6 mill. kroner etter vesentlige investeringer i underliggende selskap og anleggsmidler. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble positiv med 62 mill. kroner som er et netto beløp knyttet til opptak av gjeld. Likviditetsbeholdningen ble redusert med 139 mill. kroner.

Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på 1,1 mill. kr. Denne kontantstrømmen kommer fra avkastning på datterselskap fratrukket egne driftskostnader.

FINANSIELL RISIKO
Valutarisiko
I den grad virksomheten blir direkte eksponert mot utenlandsk valuta, skal valutasikring vurderes. Selskapets gjeld har flytende rente og konsernet er derfor eksponert mot endringer i rentenivået. For å begrense denne risikoen har konsernet inngått swap-avtaler.

Kredittrisiko
Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett å være moderat. Konsernet har foretatt nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2016. Bortsett fra noen enkelt tilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard. Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter i 2017 vil være på samme nivå som i 2016.

Finansielle måltall
Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål før skatt på 4,5 %. Resultatet i 2016 ble på -1,2 %. Egenkapitalen utgjør 633 mill. kroner som gir en egenkapital på 22,3 %.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Innen konsernet har vi ansatte av ulike nasjonalitet og bakgrunn. Vi legger vekt på at det ikke blir gjort forskjell ved ansettelse eller i det daglige arbeide på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, legning, hudfarge, religion, livssyn eller kjønn. Personer som snakker skandinavisk vil bli foretrukket dersom øvrige forutsetninger er like.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering, og arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at disse kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne blir det foretatt individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Det er samtidig et mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin personalpolitikk innarbeidet retningslinjer om likestilling som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling/diskriminering grunnet kjønn i forbindelse med lønn, avansement og rekruttering. Vi arbeider bevisst med å øke kvinneandelen i selskapet. Av konsernets 870 ansatte (906 i 2015) er 86 kvinner (92 i 2015). Det er totalt 80 kvinner blant funksjonærene (84 i 2015) og 6 blant fagarbeiderne (8 i 2015). Innenfor sammenlignbare stillinger er det meget små lønnsforskjeller.

Styret i konsernet består av 3 menn og 3 kvinner.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ
Ved årets slutt var det 870 ansatte i konsernet hvorav 826 i Kruse Smith Entreprenør AS og 44 i Kruse Smith Eiendom AS. Pr. 31.12.16 hadde konsernet 436 fagarbeidere og 39 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere.

Selskapene og konsernet har et aktivt tillitsmannsapparat. Det regelmessige samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften av konsernet.

Sykefraværet ble på 4,1 % mot 4,4 % i 2015. Sykefraværet i bransjen i 2016 var på 4,6 %. Konsernet hadde en intern målsetting å ha mindre enn 4,5% i sykefravær i 2016. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet og fraværskostnadene.

Ytterligere tiltak settes i verk i 2017. Blant vil det bli satt fokus på orden og ryddighet samt støy og arbeide i høyden. Vi arbeider bevisst med å redusere kostnader i forbindelse med sykefravær, blant annet gjennom et aktivt samarbeide med NAV.

Konsernet vil fortsette å ha fokus på rapportering av uønskede hendelser (RUH) og løpende iverksette tiltak for å forebygge at skader ikke skal skje. I 2016 fikk konsernet en H-verdi på 0,7 en reduksjon fra 3,1 i 2015. Og er det beste resultat innen H-verdi vi noen gang har oppnådd. Gjennomsnittet for bransjen i 2016 var 5,1. Totalt hadde konsernet 1 skade med fravær i 2016, mot 5 i 2015. Vi har siden 2012 registrert H-2 verdien i konsernet. Med H-2 verdi menes antall skader hvor alternativt arbeid ble benyttet, pluss antall fraværsskader, per millioner arbeidede timer. H-2 verdien var på 7,6 i 2016 det samme som i 2015. Den ene fraværsskaden vil ikke føre til varig mén, men skaden kunne fått mer alvorlig utfall enn den fikk. Det ble utarbeidet et læringsdokument i forbindelse med ulykken.

Unge medarbeidere under 26 år synes å være mer utsatte for skader enn de som er eldre. Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse» for å bevisstgjøre denne gruppen medarbeidere med hensyn på skade risiko.

Konsernet har de siste årene hatt relativt lavt antall skader med fravær. Det arbeides målrettet for å redusere antall skader med fravær. Selskapet har et system for tildeling av lettere arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter. I 2016 videreføres en HMS bonus til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, fraværsskader og forbedre HMS-kvaliteten på anleggs- og byggeplasser. Konsernet har vært en” Inkluderende Arbeidslivsbedrift” (IA-bedrift) siden 1. januar 2003.

I 2016 ble det arrangert egne temadager med fokus på HMS.  Dette var veldig vellykket og HMS dagene vil og bli gjennomført i 2017.

YTRE MILJØ
Konsernet er opptatt av miljøansvar. Miljøhensyn er med i alle ledd fra planlegging og gjennomføring til drift, vedlikehold, sortering og gjenvinning.

Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Konsernet har kildesortering og tilstreber å velge miljømessige løsninger. Virkning på det ytre miljø skjer vesentlig gjennom energiforbruk, avfall, og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte, både for miljøet og naboer til bygg og anleggsplasser.

Konsernet er og aktivt med i et nasjonalt bransjeutvalg (KEM utvalget) som arbeider med å erstatte miljøskadelige Kjemikalier med mer miljøvennlige kjemikalier, samt øke bruken av miljøvennlig Energi og redusere bruken av Miljø skadelige produkter. Konsernet skal aktivt bidra til en grønn samfunnsutvikling ved å begrense vår virksomhets miljøpåvirkning, redusere vårt klimaavtrykk og utvikle miljøriktige prosjekter.

FORSKNING OG UTVIKLING/INDUSTRIALISERING
Konsernet skal ha et innovativt fagmiljø. Fagmiljøet jobber tett gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Et tiltak som kan redusere både kvalitetsfeil og kostnadsnivået er industrialisering av byggeprosjekter. Et viktig element i industrialiseringen er bruk at standardiserte og prefabrikkerte elementer i byggeprosessene.

Det arbeides også med digitalisering av planleggingsprosessene samt økt bruk av digitaliserte tegninger ute på byggeplassene (BIM-kiosker). Et viktig verktøy her er bruk av VDC (Virtual Design and Construction) som kombiner bruken av BIM (Building Information Modeling) samt bruk av prosjektstyringsmetoden lean. Kruse Smith er blant de ledende i bruken av VDC i Norge. Opplæringen skjer i samarbeid med Stanford University.

Oppgavene til FoU avdelingen er å holde seg oppdatert på nye metoder, prosesser og materialbruk som kan benyttes for å effektivisere byggeprosjekter, samt utvikling av vår kjernekompetanse. Kruse Smith forsøkte i 2016 for første gang å benytte en robot i et byggeprosjekt. Dette var et lærerikt forsøk som vil danne grunnlag for videre bruk av robotteknologi. FoU avdelingen har i stor grad benyttet sine ressurser til å delta i prosjekter som ser på kostnadsutviklingen i selskapet og i bransjen.

KVALITETSARBEID
Kruse Smith er sertifisert etter ISO 9001 standarden. Sertifikatet er et viktig virkemiddel til å opprettholde et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kvalitets-systemet er et viktig bidrag i å utvikle Kruse Smiths konkurransekraft, og innebærer at vi har et system for lettere å kunne dokumentere og gjennomføre «best praksis» i vårt arbeide.

MARKEDSUTVIKLING *
Veksten i markedet for bygg og anlegg (BA) viste en vekst på 4,2 % for BA-markedet totalt i 2016. Herav økte anlegg med 14 %, bolig med 8,5 % og yrkesbygg viste en nedgang på 4 %. Det forventes at BA markedet vil øke med 2,2 % i 2017. I 2017 forventes boligmarkedet å holde seg uendret. Anlegg forventes å øke med 7 %, yrkesbygg forventes å være uendret.  ROT (renovering, ombygging og tilbygg) er ikke med i disse tallen og utgjør samlet ca. 180 milliarder i 2016.

Statistikk fra prognosesenteret viser ca. 34000 igangsatte boliger i 2016 og tallet forventes å ligge på omtrent samme nivå i 2017. Svingningene i dette markedet er stort sett innen leilighetssegmentet, for 2017 forventes det en nedgang på ca. 5,5 % (ca. 1000 leiligheter). Markedet for eneboliger og små hus er forholdsvis stabilt.  Det totale BA markedet forventes å være på ca 420 milliarder i 2017.

Boligprisene
For perioden 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 steg boligprisene for boliger i Norge med 10,4 %. I Agder og Rogaland minus Stavanger økte prisene med 2,8 %. I Stavanger økte prisene med 5,4 % ifølge SSB. I Oslo steg prisene med 21 %. Selv om det er stor spredning i tallene ser det nå ut til at prisene er i ferd med å øke på Sør-Vestlandet.

Regionale forskjeller
Både innenfor eiendom – og entreprenørvirksomheten (bygg) ser vi regionale forskjeller i Kruse Smiths markedsområder. Vi ser nå en tendens til at den positive utviklingen i etterspørselen boliger i slutten av 2016 fortsetter også i 2017. På yrkesbygg siden ser vi ikke noen slik tendens. Offentlig sektor opprettholder sitt investeringsnivå gjennom utbygging av skoler, sykehjem, og andre offentlige institusjoner.

I 2017 ventes det moderat økning i priser og etterspørsel etter bolig og leiligheter.
På Østlandet har forventes fortsatt økt etterspørsel etter boliger i 2017, men mye tyder at den at den store prisstigningen i boligmarkedet i Oslo er i ferd med å stoppe opp.

Innen anleggsdivisjonen ser Kruse Smith ut til å ha et stort markedspotensial i de neste årene, både innen fjell (tunnel) og betongkonstruksjoner (broer, kulverter, mv). * Kilde; prognosesenteret /bnl nov 2016.

FREMTIDIGE UTVIKLINGSTREKK
Vekst i ordrereserve og markedsvekst Ordrereserven til Kruse Smith konsernet var på ca. 2,3 milliarder kroner ved årsskiftet som er ca. 1,3 milliard kroner lavere enn året før. Reduksjonen i ordrereserven kommer i hovedsak fra reduksjon i ordrereserven til region Vest og anleggsdivisjonen. Ordrereserven pr. 31.12.16 var på et uvanlig lavt nivå. Dette skyldes at flere kontrakter ikke ble signert før i begynnelsen av 2017. Ordrereserven var ved utgangen av februar på 3,1 mrd som er mer normalt og vi forventer fortsatt vekst utover våren. Oljekrisen var fortsatt svært merkbar for region Vest i 2016. Men i slutten av 2016 synes det som det ble litt mer positivisme i markedet. Vi håper denne utviklingen fortsetter i 2017. Det er spesielt gledelig å se den gode utviklingen som har vært i Bergen etableringen i 2015. Vi har nå fått flere spennende og utfordrende entreprisekontrakter der. For eiendomsselskapet er det nå klart til å starte salget av det første større boligprosjektet i Bergen.

På Sør-Vestlandet har vi ikke hatt den bolig bonanza som har vært på Østlandet og i særdeleshet i Osloregionen. KS Eiendom har ikke fått full markedsnytte av det overopphetede Oslomarkedet som følge av at vi ikke har hatt nok ferdigstilte prosjekter. Det vil i 2017 bli i gang satt flere prosjekter i regionen.

Den generelle markedsutviklingen ventes å bli mer normal for Osloregionen i løpet av året. Mens vi forventer en bedring i markedet i syd og særlig vest.

Regjeringen har fremlagt sin NTP (nasjonale transport plan for de neste 12 årene). Hvor det skal investeres for over 1000 mrd. Dette er et signal som gir videre optimisme for aktiviteten i anleggsbransjen.

Signalene fra Norges Bank synes å være at renten vil være lav i resten av året. Norges Banks styringsrente er på rekordlave 0,50 %. Det er ingen sterke signaler om betydelige ´ renteendringer i løpet av året. Så vi forventer fortsatt lav rente.

Resultatforbedring
Det er i iverksatt et resultatforbedringsprosjekt som har fått navnet marginprosjektet. Målet med prosjektet er å øke resultatmarginen. Vi ser på risiko i prosjekter, optimalisering av innkjøpskraften til konsernet, vurdering av vekstområdene til konsernet og vurdering av om konsernet er hensiktsmessig organisert.

Det grønne skifte og krav til kompetanse
Ved anbudsinngåelse blir det mer og mer normalt at det fremkommer flere konkurransefaktorer i tillegg til pris. Dette gjelder særlig offentlige byggeprosjekter. Det kan være krav innen miljøkompetanse. Ref Breem, Iso 14000 krav og nye energikrav (fossilfrie byggeplasser, miljøvennlig energi). Dette stiller økt krav til kompetanse hos prosjektledelsen, både til formalkompetanse samt erfaring. Det kan også være krav til antall fagarbeidere på byggeplass og krav til bruk av lærlinger.  Dette er områder hvor Kruse Smith har god kompetanse og som vi vil styrke ytterligere.

Kruse Smith har nesten 100% fagarbeidere blant sine timelønte samt vi har en målsetning om å ha ca. 10 % lærlinger i forhold til fagarbeidere

Digitalisering og industrialisering
Det arbeides kontinuerlig med å forbedre kostnadseffektiviteten i konsernet, og som et ledd i økt effektivitet er bruk av digitale verktøy (VDC, BIM, robotteknologi) områder hvor Kruse Smith satser ressurser.

Lederskifte
Det vil bli skifte av konsernsjef i selskapet pr 1. juni 2017. Ny konsernsjef er Heidi Wolden. Wolden (47) er utdannet siviløkonom med en MBA og har jobbet i Statoil i over 20 år. Hun har sittet i hovedstyret til Kruse Smith de siste 2 år og kjenner selskapet godt. Hun overtar etter Jan A. Hestås (60) som har vært konsernsjef i 11 år. Hestås blir værende i konsernet.

Sammendrag
Med bakgrunn i den eksisterende ordrereserve, økt arbeid med kostnadseffektivisering og våre nåværende markedskunnskaper tror styret på en positiv utvikling i resultat og omsetning i 2017.

Det er styrets oppfatning at regnskapet gir fyllestgjørende informasjon om konsernets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet vesentlige forhold etter 31.12.16 som ikke fremgår av årsoppgjøret og som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet pr 31.12.2016.

 

Kristiansand, 24. mai 2017

______________

Thomas Leire

Styreleder

______________

Heidi Wolden

Styremedlem

______________

Stefan Lossius

Styremedlem

 

 

______________

Sissel Leire

Styremedlem

______________

Liv Brit Kambo

Styremedlem

______________

John G. Bernander

Styremedlem

______________

Jan A. Hestås

Konsernsjef

 

 

Neste side