Kruse Smith


VIRKSOMHETEN

Kruse Smith startet sin virksomhet som et byggmesterfirma etablert av Anders Kruse Smith i Kongens gate 18 i Kristiansand i 1935. Selskapet har siden utviklet seg til ett av landets største, privateide entreprenør- og eiendomsselskap. Virksomheten er organisert i en konsernmodell med Kruse Smith AS som morselskap samt Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom som datterselskap. Konsernets hovedkontor er i Kristiansand med regionkontorer i Stavanger og Oslo, samt distriktskontorer i Telemark, Haugesund og Bergen. Morselskapet har ingen ansatte, og konsernsjef er daglig leder i morselskapet og administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS. Kruse Smiths anleggsdivisjon er organisert under entreprenørselskapet, og opererer med sin tunnel og konstruksjonsavdeling over store deler av landet.

Kruse Smith har helt siden starten vært et familieeid selskap og er i dag representert ved tredje generasjon med Sissel Leire som styreleder. Selskapets visjon er «Fra idé til virkelighet». Denne visjonen støttet av verdiene troverdig, samspillende og ansvarlig, underbygger en kultur som er opptatt av kvalitet, leveranser og utvikling.

 

ØKONOMISKE RESULTATER

2017 ble både omsetningsmessig og resultatmessig et meget utfordrende og svakt år. Konsernet oppnådde et negativt årsresultat på 89 mill. kroner mot 69 mill. kroner fra 2016. Morselskapet fikk et årsresultat på minus 82 mill. kroner mot 11 mill. kroner året før.

Konsernet har en egenkapital på 521 mill. kroner pr 31.12.2017 som utgjør 18,3 % av totalkapitalen.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets egenkapitalsituasjon, historisk høy ordrereserve pr 31.12.17 på 4,6 mrd, konsernets nye strategi, resultat/prognose for 2018/2019, samt konsernets langsiktige prognoser for årene fremover.

En betydelig del av konsernets virksomhet er på Sør-Vestlandet. Enkelte av konsernets prosjekter i denne regionen preges fortsatt av krisen innen oljesektoren tilbake i 2015/2016. Utviklingen har konsernet merket både innen sin eiendomsutvikling og i entreprenørvirksomheten. I tillegg til et krevende marked har Eiendomsselskapet nedskrevet enkelte næringseiendommer i porteføljen. Konsernet har også gjort ytterligere avsetninger iht. god regnskapsskikk for potensielt negativt utfall av en voldgiftssak, dette gjelder Maridalsveien M205 som ble ferdigstilt 2013. Slike avsetninger er forbundet med usikkerhet.

Styret og ledelsen i konsernet har fokus på at avvik blir analysert og håndtert, samt at svakheter i dagens rutiner blir forbedret. Økt fokus og forbedret metodikk for risikohåndtering i prosjekter, samt økt bruk av riktig kompetanse for risikoavklaring i forkant av prosjekter prioriteres.

Totalomsetningen i konsernet for 2017 var 3.643 mill. kroner (3.853 i 2016) en reduksjon på 210 mill. kroner fra året før.

Likvide midler pr 31.12.17 var totalt 186 mill. kroner i konsernet (164 mill. kroner i 2016). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 350 mill. kroner.

Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd i Kruse Smith AS:

Overført fra fond for vurderingsforskjeller kr 80.521.693
Overført fra annen egenkapital kr 1.848.777
Totalt disponert: kr 82.370.470

 

Konsernets egenkapital pr 31.12.17 utgjør 521 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 112 mill. kroner i forhold til 2016. Kortsiktig gjeld utgjør 1.625 mill. kroner pr 31.12.17 (1.417 mill. kroner i 2016). Av den totale gjelden på kr 2.329 mill. kroner er 1.011 mill. kroner rentebærende (1.123 mill. kroner i 2016).

Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var positiv med 119 mill. kroner. Positiv kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak endringer i forskudd kundefordringer, samt endring varelager. Netto investeringsaktiviteter var negativ med 7 mill. kroner etter investeringer i underliggende selskap og anleggsmidler. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble negativ med 95 mill. kroner etter nedbetaling av gjeld. Likviditetsbeholdningen ble økt med 17 mill. kroner.

Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på negativt 2 mill. kr. Denne kontantstrømmen skyldes ordinære driftskostnader og renter for 2017.

FOU

Konsernet jobber med utvikling og innovasjon som skal bidra til økt lønnsomhet på kort og lang sikt ved å utfordre hele verdikjeden. Utviklingen skjer gjennom samarbeid med forskningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner, leverandører og uttestinger i bedriften. En mer industriell produksjon og verdikjedefokusert innkjøp sammen med digitalisering har fokus. Utgifter til dette kostnadsføres løpende.

FINANSIELL RISIKO

Valutarisiko

I den grad virksomheten blir direkte eksponert mot utenlandsk valuta, skal valutasikring vurderes. Selskapets gjeld har flytende rente, og konsernet er derfor eksponert mot endringer i rentenivået. For å begrense denne risikoen har konsernet inngått enkelte swap-avtaler.

Kredittrisiko

Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, blir ansett å være moderat. Konsernet har foretatt mindre vesentlige nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2017. Bortsett fra noen enkelttilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer, og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard. Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter i 2018 vil være på samme nivå som i 2017.

Finansielle måltall

Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål før skatt på 4 %. Resultatet i 2017 ble på -3,8 %. Egenkapitalen utgjør 521 mill. kroner som gir en egenkapitalandel på 18,3 %.

HMS, ORGANISASJON OG SAMFUNNSANSVAR

Ved årets slutt var det 827 ansatte i konsernet hvorav 787 i Kruse Smith Entreprenør AS og 40 i Kruse Smith Eiendom AS. Pr 31.12.17 hadde konsernet 459 håndverkere, inkludert 39 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere (8,5 % pr 31.12.2017).

Sykefraværet endte på 4,5 % i 2017 mot 4,1 % i 2016. Sykefraværet i bransjen i 2017 var på 4,7 %. Konsernet hadde en intern målsetting om å ha mindre enn 4,5 % i sykefravær i 2017. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefravær og kostnader knyttet til fravær og belastning.

Det er et aktivt tillitsmannsapparat i konsernet. Det er et konstruktivt samarbeid mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner.

I ny strategi er «Kompetanse og ledelse» et gjennomgående konserninitiativ. Konsernets aktiviteter knyttet til kompetansekartlegging og -utvikling, foregår gjennom Kruseskolen.

Diskriminering skal ikke finne sted i Kruse Smith, verken i kunderelasjoner eller ansettelsesforhold. I selskapet er det nulltoleranse for mobbing og trakassering. Dette gjelder også i våre prosjekter der underentreprenører og samarbeidspartnere er involvert. Det er et mål å være en arbeidsplass preget av åpenhet, respekt og likeverd, også mellom kvinner og menn.

Det er fire kvinner ansatt blant våre 459 håndverkere. Av selskapets 368 funksjonærer utgjør 23 % kvinner. Blant funksjonærer unntatt ansatte i stabsfunksjoner, utgjør kvinneandelen 15 %.

Konsernstyret (Kruse Smith AS) består av 3 menn og 3 kvinner.

Helse, miljø og sikkerhet

Ytterligere tiltak settes i verk i 2018 for å oppnå vårt mål om null skader. Vi inkluderer samarbeidspartnere i vårt HMS-arbeid og i våre målinger. Konsernet vil i tillegg fortsette å ha fokus på arbeid i høyden og forebygging av fallulykker, og også prioritere orden og ryddighet samt rapportering av uønskede hendelser (RUH).

Konsernet har de siste årene hatt en positiv utvikling i antall skader totalt sett, og det målrettede og systematiske forbedringsarbeidet fortsetter. Selskapet har et system for tildeling av lettere arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter.

I 2017 hadde konsernet en H-verdi på 1,3 som tilsvarer 2 skader med fravær. Den ene av disse skadene kunne fått svært alvorlige konsekvenser, og det er ennå for tidlig å si om hendelsen vil føre til varige men. Konsernet er opptatt av kontinuerlig læring etter alvorlige hendelser. Læringsdokumenter med forebyggende tiltak utarbeides derfor etter alle alvorlige hendelser.

Unge medarbeidere under 26 år synes å være mer utsatte for skader enn de som er eldre. Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse» for å bevisstgjøre denne gruppen medarbeidere med hensyn på skaderisiko.

I 2018 videreføres en HMS-bonus til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, fraværsskader og forbedre HMS-kvaliteten på anleggs- og byggeplasser

Konsernet er opptatt av miljøansvar. Miljøhensyn er med i alle ledd fra planlegging og gjennomføring til drift, vedlikehold, sortering og gjenvinning.

Det planlegges å sertifisere deler av konsernets virksomhet i henhold til ISO 14001 innen utgangen av 2018. Ledelsen er av den oppfatning at en slik sertifisering er en konkurransemessig forutsetning innen deler av bransjen.

Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Konsernet har kildesortering og tilstreber å velge miljømessige løsninger. Virkning på det ytre miljø skjer vesentlig gjennom energiforbruk, avfall, og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte, både for miljøet og naboer til bygg og anleggsplasser.

Konsernet er og aktivt med i et nasjonalt bransjeutvalg (KEM-utvalget) som arbeider med å erstatte miljøskadelige kjemikalier med mer miljøvennlige kjemikalier, samt øke bruken av miljøvennlig energi og redusere bruken av miljøskadelige produkter. Konsernet skal aktivt bidra til en grønn samfunnsutvikling ved å begrense vår virksomhets miljøpåvirkning, redusere vårt klimaavtrykk og utvikle miljøriktige prosjekter.

Eierfamilien utøver et til dels omfattende samfunnsansvar gjennom sin veldedige stiftelse, Kruse – Smith Stiftelsen. Dette gir også positive omdømmemessige konsekvenser for konsernet.

MARKEDSUTVIKLING OG STRATEGI

Prognosesenteret forventer fortsatt vekst i 2018 og 2019 på henholdsvis 4,7 % og 3,7 % for Bygg- og Anlegg samlet. Dette er lavere tempo enn veksten for 2017 som var 6,2 %.

Det forventes lavere igangsetting av nye boliger og en nedgang i boligproduksjonen på -1,8 % for 2018. Det forventes vekst i nye yrkesbygg på 7,6 % i 2018. Sterkest vekst er det for offentlige bygg (skoler, sykehus og andre offentlige institusjoner). Også ROT-markedene (renovering og vedlikehold, ombygging, tilbygg) forventer å bidra med vekst i 2018 på henholdsvis 1,8 % for ROT-bolig og 1,5 % for ROT-yrkesbygg.

Forventningene til anleggsinvesteringer er sterkt vekst med 13,6 % (19 % om man tar bort drift og vedlikehold) i 2018.  Anleggsmarkedet er mindre konjunkturfølsomt enn byggmarkedet ettersom 70-80 % av produksjonen styres av offentlig etterspørsel.

DnBs konjunkturrapport har positivt syn til økonomisk vekst og uttaler en topp på 2,3 % i 2018. Det fremheves at norsk økonomi har reist seg etter oljebremsen, noe som er positivt for utviklingen i markedene på Sør- og Vestlandet der Kruse Smith har tyngdepunkt i aktiviteten.

Kruse Smith utarbeidet i 2017 en ny strategi gjeldende fra 2018 til 2020. Hovedretningen er lønnsomhet gjennom utvikling. Lønnsomhetsmålene for konsernet er en margin før skatt på 4 % og en avkastning på egenkapitalen på eiendom på 15 % (verdijustert). Målet for egenkapital for konsernet er 25 %.

Gjennom strategien styrkes kvaliteten i beslutninger knyttet til hvilke prosjekter Kruse Smith skal påta seg, samt kvalitet og ressursinnsats i prosjektutviklingsfasen. Målet er å forstå kundens målbilde og behov tidlig slik at verdiskapingen kan optimaliseres for alle parter i prosjektet. Samhandling tidlig mellom Kruse Smith, kunder og andre partnere gir mulighet til å redusere risiko og sikre et best mulig grunnlag før gjennomføringsfasen starter.

Videre skal gjennomføringen av strategien optimalisere kjerneprosessene i virksomheten gjennom tre gjennomgripende konserninitiativ; digitalisering, lønnsomhet og risiko samt kompetanse og ledelse.

Hovedmålene for den forsterkede digitale satsningen er at kunden skal oppleve å få et optimalt prosjekt til sitt formål, ta ut økonomiske gevinster gjennom økt effektivitet og produktivitet av prosesser og arbeidsmetoder og at Kruse Smith skal være en attraktiv arbeidsgiver. Kruse Smith vil gjennomføre utviklingen gjennom valgte pionerprosjekter før bredere utrulling. Den forsterkede satsningen vil bygge på den sterke posisjonen Kruse Smith har innen bruk av VDC (Virtual Design and Construction).

Initiativ knyttet til lønnsomhet og risiko, inneholder en rekke tiltak for å bedre marginbildet og å styrke egenkapitalen. Noen viktige tiltak er: i) bedret risikostyring fra prosjektvalg, tidligfase og i prosjektgjennomføringen, ii) økte gevinster gjennom innkjøp og iii) ta ut gevinster gjennom den digitale satsningen, iv) øke produktiviteten i prosjektene, v) forenkle kvalitetssystemet, vi) redusere faste kostnader og vii) redusere juridiske kostnader og antall/omfang av tvistesaker.

I ny strategi er «Kompetanse og ledelse» et gjennomgående konserninitiativ. Konsernets aktiviteter knyttet til kompetansekartlegging og -utvikling, foregår gjennom Kruseskolen. Kompetanse er et stadig mer sentralt begrep i anbudsprosesser, spesielt innenfor offentlige byggeprosjekter.

For å understøtte den nye strategien ble forretningsutvikling en ny konsernenhet fra 1. februar 2018. Denne enheten har blant annet ansvar for å styrke prosjektvalg og tidligfasen, realisere det digitale veikartet og ta ut mer verdiskaping fra innkjøp.

Kruse Smith har mål om å forsterke markedsposisjonene i Øst, i Bergen og innen Anlegg.

Kruse Smith opprettholder sitt mål om å bevare konkurranseposisjonen i forhold til miljø og samfunnsansvar. Revidert strategi for miljø og samfunnsansvar vil bli besluttet av styret innen 1. kvartal 2019. Kruse Smith vil sertifisere Anleggsdivisjonen iht. ISO14000 i løpet av 2018.

Ordrereserven ved 1. kvartal 2018 var på 4,6 mrd NOK og innehar bedre kvalitet og noe bedret margin enn for ett år siden. Dette gjenspeiler at Kruse Smiths marginbilde fortsatt er preget av prosjektene som ble inngått i perioden med sterk oljebrems, og samtidig at det nå er en mer positiv utvikling i markedet.

Styret anerkjenner den krevende økonomiske situasjonen selskapet står i. Det bekreftes at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Styret har tro på den strategien som nå er besluttet, og det forbedringsarbeid som pågår. Vi gjennomfører nødvendige tiltak og forventer en betydelig forbedring fra driften i 2018

Kristiansand, 1. juni 2018

______________

Sissel Leire

Styreleder

______________

Karen Landmark

Styremedlem

______________

Stefan Lossius

Styremedlem

 

 

______________

Thomas Leire

Styremedlem

______________

Liv Brit Kambo

Styremedlem

______________

John G. Bernander

Styremedlem

______________

Heidi Wolden

Konsernsjef

 

 

Neste side