Kruse Smith


VIRKSOMHETEN
Kruse Smith startet sin virksomhet som et byggmesterfirma etablert av Anders Kruse Smith i Kongens gate 18 i Kristiansand i 1935. Selskapet har siden utviklet seg til ett av landets største privateide entreprenør- og eiendomsselskap. Virksomheten er organisert i en konsernmodell med Kruse Smith AS som morselskap, samt Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom som datterselskap. Konsernets hovedkontor er i Kristiansand med regionskontorer i Stavanger og Oslo, samt distriktskontorer i Telemark og Bergen. Morselskapet har ingen ansatte, og konsernsjef er daglig leder i morselskapet og administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS. Kruse Smiths anleggsdivisjon er organisert under entreprenørselskapet, og opererer med sin tunnel- og konstruksjonsavdeling over store deler av landet.

Kruse Smith har helt siden starten vært et familieeid selskap og er i dag representert ved tredje generasjon med Sissel Leire som styreleder. Korte beslutningsveier og felles forståelse av trusler og muligheter er avgjørende fokusområder, både for eiere og konsernledelse. Kruse Smith har en størrelse som muliggjør at endringsprosesser kan gjennomføres på en involverende og effektiv måte.

 

ØKONOMISKE RESULTATER

Omsetningen bedret seg i 2018 sammenlignet med 2017, men ble resultatmessig et utfordrende og svakt år. Konsernet oppnådde et negativt årsresultat på 47,7 mill. kroner, dog en forbedring i resultatet på 34,6 mill. kroner fra 2017. Morselskapet fikk et årsresultat på minus 47,7 mill. kroner mot 82,4 mill. kroner året før.

Konsernet har en egenkapital på 459 mill. kroner pr. 31.12.2018 som utgjør 17 % av totalkapitalen.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets egenkapital, historisk høy ordrereserve pr. 31.12.18 på over 5 mrd, konsernets strategi, systematisk arbeid rundt håndtering av konsernets risiko i alle faser og resultatprognoser for 2019/2020.

En betydelig del av konsernets virksomhet er på Sør-Vestlandet. Enkelte av konsernets prosjekter i denne regionen preges fortsatt etter krisen innen oljesektoren tilbake til 2015/2016. Utviklingen har konsernet merket både i eiendom- og entreprenørvirksomheten.

Styret og ledelsen i konsernet har fokus på at avvik blir analysert og håndtert, samt at svakheter i dagens rutiner blir forbedret. Økt fokus og forbedret metodikk for risikohåndtering i prosjekter, kombinert med økt bruk av riktig kompetanse for risikoavklaring i forkant av prosjekter prioriteres.

Totalomsetningen i konsernet for 2018 var 4.334 mill. kroner (3.643 i 2017) en økning på 691 mill. kroner fra året før.

Likvide midler pr. 31.12.18 var totalt 298 mill. kroner i konsernet (213 mill. kroner i 2017). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 350 mill. kroner.

Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd i Kruse Smith AS:

Overført fra fond for vurderingsforskjeller kr 43.409.059
Overført fra annen egenkapital kr   4.260.133
Totalt disponert: kr 47.669.192

 

Konsernets egenkapital pr. 31.12.18 utgjør 459 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 62 mill. kroner i forhold til 2017. Kortsiktig gjeld utgjør 1.677 mill. kroner pr. 31.12.18 (1.625 mill. kroner i 2017). Av den totale gjelden på kr 2.227 mill. kroner er 815 mill. kroner rentebærende (1.011 mill. kroner i 2017).

Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var positiv med 211 mill. kroner. Positiv kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak endringer i forskudd kundefordringer, leverandørgjeld og endring varelager. Netto investeringsaktiviteter var positiv med 9 mill. kroner etter investeringer i underliggende selskap og anleggsmidler. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble negativ med 135 mill. kroner etter nedbetaling av gjeld og opptrekk av byggelån. Likviditetsbeholdningen økte med 85 mill. kroner i perioden.

Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på negativt 5 mill. kr. Denne kontantstrømmen skyldes ordinære driftskostnader og renter for 2018.

FOU
Konsernet jobber med utvikling og innovasjon som skal bidra til økt lønnsomhet på kort og lang sikt. En mer industriell produksjon, herunder prefabrikasjon og verdikjedefokusert innkjøp, sammen med digitalisering har hovedfokus. Utviklingen skjer i prosjektene i nært samarbeid med linjeorganisasjon og dedikerte utviklingsressurser i selskapet. I utviklingen samarbeides det også med forskningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og leverandører.

FINANSIELL RISIKO
Valutarisiko

Virksomheten blir noe eksponert mot utenlandsk valuta, valutasikring vurderes alltid. Selskapets gjeld har flytende rente, og konsernet er derfor eksponert mot endringer i rentenivået. For å begrense denne risikoen har konsernet inngått enkelte swap-avtaler.

Kredittrisiko
Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett å være moderat. Konsernet har foretatt mindre nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2018. Bortsett fra noen enkelttilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer, og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard. Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter i 2018 vil være på samme nivå som i 2017.

Finansielle måltall
Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål før skatt på 4 %. Resultatet i 2018 ble på -1,2, %. Egenkapitalen utgjør 459 mill. kroner som gir en egenkapitalandel på 17 %.

HMS OG ORGANISASJON
Ved årets slutt var det 826 ansatte i konsernet hvorav 792 i Kruse Smith Entreprenør AS og 34 i Kruse Smith Eiendom AS. Pr. 31.12.18 hadde konsernet 449 håndverkere, inkludert 37 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere (8,25 % pr. 31.12.2018).

Sykefraværet endte på 4,8 % i 2018 mot 4,5 % i 2017. Sykefraværet i bransjen i 2018 var på 4,65 %. Konsernet hadde en intern målsetting å ha mindre enn 4,5 % i sykefravær i 2018. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefravær og kostnader knyttet til fravær og belastning.

Det er et aktivt tillitsmannsapparat i konsernet, og det er et konstruktivt samarbeid mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner.

For inneværende strategiperiode er «Kompetanse og ledelse» et gjennomgående konserninitiativ. Konsernets aktiviteter knyttet til kompetansekartlegging og -utvikling, foregår gjennom Kruseskolen.

Diskriminering skal ikke finne sted i Kruse Smith, verken i kunderelasjoner eller ansettelsesforhold. I selskapet er det nulltoleranse for mobbing og trakassering. Dette gjelder også i våre prosjekter der underentreprenører og samarbeidspartnere er involvert. Det er et mål å være en arbeidsplass preget av åpenhet, respekt og likeverd, også mellom kvinner og menn.

Det er fem kvinner ansatt blant våre 449 håndverkere. Av selskapets 377 funksjonærer utgjør kvinner 24 %. Blant funksjonærer unntatt ansatte i stabsfunksjoner, utgjør kvinneandelen 12 %.

Konsernstyret (Kruse Smith AS) består av 3 menn og 3 kvinner.

Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, så ble ytterligere tiltak iverksatt i 2018 for å oppnå vårt mål om null skader. Vi etablerte «Livredder», et verktøy for felles risikoforståelse og livreddende regler.

Videre inkluderer vi nå samarbeidspartnere i vårt HMS-arbeid og i våre målinger. Konsernet vil i tillegg fortsette å ha fokus på arbeid i høyden og forebygging av fallulykker samt orden og ryddighet.

Konsernet har de siste årene hatt en positiv utvikling i antall skader totalt sett, og det målrettede og systematiske forbedringsarbeidet fortsetter. Selskapet har et system for tildeling av lettere arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter.

I 2018 hadde konsernet en H-verdi på 0,7 som tilsvarer 1 skade med fravær. Konsernet er opptatt av kontinuerlig læring etter alvorlige hendelser. Læringsdokumenter med forebyggende tiltak utarbeides derfor etter alle alvorlige hendelser.

Unge medarbeidere under 26 år synes å være mer utsatte for skader enn de som er eldre. Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse» for å bevisstgjøre denne gruppen medarbeidere med hensyn på skaderisiko.

I 2019 videreføres en revidert og tilpasset HMS-bonusordning til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, personskader og forbedre HMS-kvaliteten på anleggs- og byggeplasser. Den reviderte ordningen innehar også fra 2019 en faktor hvor HMS -aktiv ledelse er et måleparameter.

MILJØ OG BÆREKRAFT
Konsernet er opptatt av miljøansvar. Vi bruker vår miljøkompetanse i utvikling og gjennomføring av prosjekter, og i samspill med kunder, samarbeidspartnere og leverandører realiserer vi miljøriktige løsninger og produkter.

Gjennom en rekke prosjekter har vi opparbeidet kompetanse i planlegging og gjennomføring av bærekraftige prosjekter. Vi har flere bygg som sertifiseres etter BREEAM-NOR, pilotprosjekter i Framtidens Bygg, fossilfrie byggeplasser mv. For ytterligere å forbedre våre miljøprestasjoner jobber vi i 2019 med å sertifisere deler av virksomheten etter ISO 14001. En slik sertifisering er en konkurransemessig forutsetning innen deler av bransjen.

Fra 2013 har vi utarbeidet klimaregnskap og identifisert tiltak for å redusere utslipp. Fra 2013 til 2017 gikk vårt klimaavtrykk ned med 1480 tonn eller 31%.

I 2013 genererte vi ca. 7.500 tonn avfall, hvorav 2.700 tonn restavfall. Sorteringsgrad var på 64 %. I 2018 genererte vi 7.100 tonn avfall, hvorav 1.830 tonn restavfall. Det gir en sorteringsgrad på 74 %.  Konsernet mål er at >80 % av avfallet i prosjektene sorteres.

Enkelte byggevarer inneholder miljøgifter. Vi har spesielt fokus på stoffer oppført på myndighetens prioritetsliste og EUs kandidatliste. Fugeskum som inneholder miljøgifter, er eksempel på uønskede produkter i våre prosjekt.

Kruse Smith ønsker å være en aktiv bidragsyter som driver bransjen i en grønnere retning. Vi deltar derfor i flere nasjonale og regionale nettverk og bransjeutvalg som arbeider med å fremskynde det grønne skiftet i næringen vår.

Gjennom Kruse Smith Stiftelsen utøver eierfamilien stor grad av filantropi der de største mottakerne av støtte er Strømmestiftelsen, SOS Barnebyer og Kirkens Bymisjon i Rogaland og Kristiansand. Kruse Smith Stiftelsen var også partner og tilrettelegger for en årlig CSR (Corporate Social Responsibility) konferanse i Kristiansand, med formål om å dele kunnskap om hvordan bedrifter kan ta ytterligere samfunnsansvar.

MARKEDSUTVIKLING OG STRATEGI
Prognosesenteret forventer vekst i 2019 (5,4 %), 2020 (1,3 %) og 2021 (3,2 %) for Bygg- og Anlegg samlet. Dette er en økning fra 2018 som var et år uten vekst.

Boligmarkedet er ventet å være svakt nedadgående i denne prognoseperioden, med uendret vekst i 2019 og nedgang på 1,8 % i 2020. Boligmarkedet er ventet å være uendret fra 2020 til 2021. Produksjonsverdien for nye yrkesbygg er ventet å øke med 9,6 % i 2019, 4,8 % i 2020 og svak nedgang på 1,4 % i 2021. Den sterke veksten i yrkesbygg kan tilskrives økning i offentlige bygg, spesielt innen helse- og omsorgsbygg. Også ROT-markedene (renovering og vedlikehold, ombygging, tilbygg) forventer å bidra med vekst i 2019 på henholdsvis 0,5 % for ROT-bolig og 2,2% for ROT-yrkesbygg. Veksten vil være stabilt positiv også i 2020 og 2021.

Forventningene til anleggsinvesteringer er sterk vekst med 14 % (19 % om man tar bort drift og vedlikehold) i 2019. Veksten er ikke ventet å være like kraftig i 2020 med 2 %, før den igjen tiltar i 2021 med 10 % økning.  Anleggsmarkedet er mindre konjunkturfølsomt enn byggmarkedet ettersom 70-80 % av produksjonen styres av offentlig etterspørsel. Likevel viser det seg at oppstartstidspunktet for anleggsprosjektene ofte endrer seg og fører til noe usikkerhet for prognosene. Det er også verd å merke seg at størstedelen av veksten i anleggsmarkedet kan tilskrives kontrakter på over 1,5 milliarder NOK innen vei og jernbane.

DNBs konjunkturrapport har positivt syn på økonomisk vekst og uttaler en forventning på 2 % i 2019. Dette er en liten nedgang i veksttakten fra 2018 som var på 2,3 %. Veksten drives av oljeinvesteringer som er ventet å øke med hele 10 % i 2019. Den kraftige økningen i oljeinvesteringene er positivt for utviklingen i markedene på Sør- og Vestlandet, der Kruse Smith har tyngdepunktet av sin aktivitet.

Kruse Smith er ett år ut i strategien som ble lansert i 2018. Til tross for at selskapet har hatt tre svært krevende år lønnsomhetsmessig og som dermed har påvirket egenkapitalen vesentlig, så har styret fortsatt tro på den valgte strategien og de målene som er satt. Hovedretningen for strategien er lønnsomhet gjennom utvikling.

Gjennom strategien styrkes kvaliteten i beslutninger knyttet til hvilke prosjekter Kruse Smith skal påta seg, samt kvalitet og ressursinnsats i prosjektutviklingsfasen. Målet er å forstå kundens målbilde og behov tidlig, slik at verdiskapingen kan optimaliseres for alle parter i prosjektet. Ordrereserven som er inngått i henhold til ny strategi, er på i overkant av 5 mrd. og har vært igjennom en styrket risikovurdering.

Videre skal gjennomføringen av strategien optimalisere kjerneprosessene i virksomheten gjennom tre gjennomgripende konserninitiativ; digitalisering, lønnsomhet og risiko, og kompetanse og ledelse.

Hovedmålene for den forsterkede digitale satsningen er at kunden skal oppleve å få et optimalt prosjekt til sitt formål, ta ut økonomiske gevinster gjennom økt effektivitet og produktivitet i arbeidsprosessene samt at Kruse Smith skal være en attraktiv arbeidsgiver. Kruse Smith har valgt å gjennomføre utviklingen gjennom noen pionerprosjekter før bredere utrulling. Pionerprosjektene for Integrert ProsjektGjennomføring (iPG) så langt har vært Høyskolen på Vestlandet for Statsbygg i Bergen, North Sea Link Kvildal som omfatter byggearbeider for ABB, samt nettopp påbegynte E39 fra Kristiansand Vest til Mandal Øst for AF Gruppen. I tillegg pågår det pionerprosjekt for Integrert ProsjektUtvikling (iPU) som berører alle regioner innen bygg.

Initiativ knyttet til lønnsomhet og risiko inneholder en rekke tiltak for å bedre marginbildet og dermed styrke egenkapitalen. Noen viktige tiltak er i) bedret risikostyring fra prosjektvalg, tidligfase og i prosjektgjennomføringen, ii) sterk likviditetsstyring, iii) økte gevinster gjennom innkjøp og iv) ta ut gevinster gjennom den digitale satsningen, v) øke produktiviteten i prosjektene, vi) forenkle ledelsessystemet, vii) redusere faste kostnader og viii) redusere juridiske kostnader og antall/omfang av tvistesaker. Beslutningen om å flytte virksomheten ved selskapets distriktskontor i Haugesund til Forus (besluttet 1. kvartal 2019) og foreta en vesentlig nedbemanning i Kruse Smith Eiendom er vesentlige eksempler som bidrar til å redusere faste kostnader.

I ny strategi er «Kompetanse og ledelse» et gjennomgående konserninitiativ. Konsernets aktiviteter knyttet til kompetansekartlegging og -utvikling, foregår gjennom Kruseskolen. Kompetanse er et stadig mer sentralt begrep i anbudsprosesser, spesielt innenfor offentlige byggeprosjekter. Kvalitet på personell i nøkkelposisjoner har også god oppmerksomhet.

Kruse Smith har mål om å forsterke markedsposisjonene i Øst, Bergen og innen Anlegg.

Kruse Smith opprettholder mål om å bevare konkurranseposisjonen i forhold til miljø og samfunnsansvar. Selskapets strategi for miljø og samfunnsansvar er under utarbeidelse, og sertifisering av Anleggsdivisjonen iht. ISO14000 pågår.

Ordrereserven ved utgangen av 1. kvartal 2019 var på 4,3 mrd. NOK, men innehar bedre kvalitetsmargin sammenlignet med for ett år siden. Noen prosjekter inngått i perioden med sterk oljebrems og krevende marginer, vil pågå i hele 2019 i region Vest.

Styret erkjenner at selskapet har lønnsomhetsutfordringer. Med de tiltak som er iverksatt, forventes bedre resultater fra underliggende drift i 2019 sammenlignet med 2018. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Kristiansand, 02.05.2019

______________

Sissel Leire
Styreleder

______________

Karen Landmark
Styremedlem

______________

Tore Olaf Rimmereid
Styremedlem

 

 

______________

Thomas Leire
Styremedlem

______________

Liv Brit Kambo
Styremedlem

______________

John G. Bernander
Styremedlem

______________

Heidi Wolden
Konsernsjef

 

 

Neste side