Kruse Smith


Fra Idé til virkelighet

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenører, og rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg.

Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap til våre kunders mål og ambisjoner og bruker disse aktivt for å sikre god prosjektutvikling og gjennomføring. Hele tiden med fokus på trygg og effektiv bygging og høy måloppnåelse. I samarbeid med våre kunder skaper vi resultater som varer.

Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenørselskap. Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger og stor gjennomføringskapasitet setter det oss i stand til å møte våre kunders behov og levere gode og lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet».

Våre forretningsområder

Bygg

Vi har lang erfaring med å bygge for offentlige og private oppdragsgivere. Skoler, kulturhus, sykehus, næringsbygg og leilighetsbygg er eksempler på hva vi realiserer sammen med våre kunder.

For oss er byggets opplevde verdi for brukeren av stor betydning. Når det ses sammen med en kostnadseffektiv byggeperiode og gode løsninger for drift og vedlikehold blir resultat bra for alle.

Anlegg

Kruse Smith anlegg bygger veier, tunneler, broer, kaier, LNG-tankanlegg og andre energianlegg over hele landet. Vi har også en avdeling som utfører en rekke typer betongarbeid, samt bygger dammer, trebroer og kraftverk.

Kruse Smith anlegg har solid erfaring og kompetanse fra omfattende prosjekter over hele landet og lang fartstid i å gjennomføre prosjekter innen total-, hoved- og underentrepriser. Her ligger vår styrke i stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere.

Innovasjon til nytte for kundene

Det overordnet målet med innovasjonsarbeidet i Kruse Smith er å øke industrialiseringsgraden. Vi legger til rette for bærekraftig drift – både med hensyn til inntjening og miljømessig som til syvende og sist skal gi økt verdi for kundene.

Innovasjonsarbeidet er integrert horisontalt i Kruse Smith – sømløst på alle nivå. Ved å forstå kundenes behov bedre samt utnytte vår egen kompetanse og metoder, blir vi mer effektive. Vi unngår dobbeltarbeid, og ved å redusere tidsforbruket, reduserer lønnskostnader og øker vår konkurransekraft.

Det handler i høy grad om å ta ut effektiviseringsgevinster ved bla. å redusere tidsbruken og god kunnskapsoverføring internt. Det gir bedre prosesser som gir i sin tur bedre sluttresultat for kundene.

iPG – grunnstammen i en heldigital verdikjede

Entreprenør- og byggebransjen er en av verdens største. I Norge representerer den en omsetning på over 500 milliarder årlig. Bransjen er preget av lave marginer, og vi klarer ikke å holde tritt med andre bransjer når det gjelder produktivitetsutvikling. To av hovedårsakene er mangel på digitalisering og manglende fokus på hvordan vi gjennomfører prosjektene våre.

I Kruse Smith forsøker vi å gjøre noe med dette ved å innføre en ny produksjonsprosess. Vi etablerer en heldigital verdikjede der vi samler data om hvordan vi gjennomfører prosjektene. Dermed kan vi raskere og enklere overføre erfaringer mellom prosjektene, og ta i bruk det som fungerer bra.

Konkrete grep på byggeplass

Målinger for hva som er den reelle produktive tiden på byggeplassen varierer, men flere operere med tall ned mot at kun 50 % av tiden er produktiv. Nå forsøker vi å legge forholdene til rette for arbeidet på byggeplass slik at mer av den tilgjengelige tiden til hver enkelt medarbeider går med til produktivt arbeid.

iPG ble løsningen for oss

iPG er en heldigital prosess med automatisk logging av data og innsikt som strømlinjer hele byggeprosessen. Kruse Smith er først ute i verden med å digitalisere verdikjeden og prosjektgjennomføringen på dette nivået. Andre har tatt for seg deler av prosessene og utviklet digitale verktøy, men de har ikke den samme totale integrasjonen.

Vi gjør dette for å bli en enda bedre leverandør – en som alltid leverer som avtalt og til rett tid. Dessuten setter iPG fart på våre interne lærings- og endringsprosesser, derfor har vi besluttet å bruke denne prosessen i alle våre nye prosjekter. Dermed vil vi også lettere kunne realisere de økonomiske gevinstene av økt presisjon og effektivitet.