Kruse Smith


VIRKSOMHETEN

Kruse Smith startet sin virksomhet som et byggmesterfirma etablert av Anders Kruse Smith i Kongens gate 18 i Kristiansand i 1935. Selskapet har siden utviklet seg til et av landets største privateide entreprenør- og eiendomsselskap. Virksomheten er organisert i en konsernmodell med Kruse Smith AS som morselskap, og med Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom som datterselskap. Konsernets hovedkontor er i Kristiansand med regionskontorer i Stavanger og Oslo, og distriktskontorer i Telemark og Bergen. Morselskapet har ingen ansatte og konstituert konsernsjef er daglig leder i morselskapet og administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS. Kruse Smiths anleggsdivisjon er organisert under entreprenørselskapet og opererer med sin tunnel- og konstruksjons-avdeling over store deler av landet.

Kruse Smith har helt siden starten vært et familieeid selskap og er i dag representert ved tredje generasjon med Sissel Leire som styreleder. En slik eierstruktur gir korte beslutningsveier og felles forståelse av trusler og muligheter hos eiere og konsernledelse. Kruse Smith har en størrelse som gjør det mulig å gjennomføre endringsprosesser på en involverende og effektiv måte.

Pr 31.12.19 foreligger kontrakt på salg av Kruse Smith Eiendom med oppgjørsdato 01.04.2020. Kruse Smith AS selger 100 % av aksjene i Kruse Smith Eiendom AS til eiendomsselskapet Solon Eiendom ASA. Alle ansatte i Kruse Smith Eiendom blir med videre med Solon Eiendom som ny eier. Styret og eiere er klare på at dette er en god beslutning for selskapet som vil sikre soliditet og styrke balansen i både Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith AS.

Selskapsstrukturen var i 2019 slik:

ØKONOMISKE RESULTATER

I 2019 vises omsetning og resultat fra Kruse Smith Eiendom AS på en linje i resultatregnskapet. I balansen vises også eiendeler og gjeld på egne linjer.

Det var en svak nedgang i omsetningen fra 2018 til 2019 og resultatmessig ble 2019 nok et svakt år. Konsernet oppnådde et negativt årsresultat på 49 mill. kroner.

Konsernet har en egenkapital på 398 mill. kroner pr 31.12.2019 som utgjør 15,2 % av totalkapitalen.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets egenkapital, salget av Kruse Smith Eiendom AS pr 01.04.2020, god ordrereserve pr 31.12.19 på over 4 mrd. kroner, konsernets strategi, systematisk arbeid rundt håndtering av konsernets risiko i alle faser og gjennomføring av omstillingsarbeidet og kostnadsreduksjoner.

Styret og ledelsen i konsernet har fokus på at avvik blir analysert og håndtert, samt at svakheter i dagens rutiner blir forbedret. Økt oppmerksomhet på og forbedret metodikk for risikohåndtering i prosjekter, kombinert med økt bruk av riktig kompetanse for risikoavklaring i forkant av prosjekter prioriteres.

Totalomsetningen i konsernet for 2019 var 3.859 mill. kroner (3.915 i 2018) en reduksjon på 56 mill. kroner fra året før.

Likvide midler pr. 31.12.19 var totalt 58 mill. kroner i konsernet (298 mill. kroner i 2018). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 277 mill. kroner.

Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd i Kruse Smith AS (beløp i hele tusen):

Overført fra fond for vurderingsforskjeller kr  26.656
Overført fra annen egenkapital kr  16.555
Overført fra overkurs og annen innskutt egenkapital kr   2.839

Totalt disponert:

kr  46.050

Konsernets egenkapital pr. 31.12.19 utgjør 398 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 28 mill. kroner i forhold til 2018. Kortsiktig gjeld utgjør 2.180 mill. kroner pr. 31.12.19 (1.677 mill. kroner i 2018). Av den totale gjelden på kr 2.216 mill. kroner er 102 mill. kroner rentebærende (815 mill. kroner i 2018).

Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var negativ med 133 mill. kroner. Negativ kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak endringer i forskudd kundefordringer, leverandørgjeld. Nettoinvesteringsaktiviteter

var positiv med 113 mill. kroner etter investeringer i underliggende selskap og anleggsmidler. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ble positiv med 19 mill. kroner etter nedbetaling av gjeld og kjøp av egne aksjer. Likviditetsbeholdningen ble redusert med 313 mill. kroner i perioden.

Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på negativt 4 mill. kr. Denne kontantstrømmen skyldes ordinære driftskostnader og renter for 2019.

FOU

Konsernet jobber med utvikling og innovasjon som skal bidra til økt lønnsomhet på kort og lang sikt. En mer industriell produksjon, herunder prefabrikasjon og verdikjedefokusert innkjøp, sammen med digitalisering er områder som gis spesiell oppmerksomhet. Utviklingen skjer i prosjektene i nært samarbeid med linjeorganisasjon og dedikerte utviklingsressurser i selskapet. I denne utviklingen samarbeides det også med forskningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og leverandører.

FINANSIELL RISIKO

Valutarisiko

Virksomheten blir noe eksponert mot utenlandsk valuta og valutasikring vurderes alltid. Selskapets gjeld har flytende rente og konsernet er derfor eksponert for endringer i rentenivået. For å begrense denne risikoen har konsernet inngått enkelte swap-avtaler.

Kredittrisiko

Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett å være moderat. Konsernet har foretatt mindre nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2019. Bortsett fra noen enkelttilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer,
og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard. Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter i 2019 vil være på samme nivå som i 2018.

Finansielle måltall

Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultatmål før skatt på 4 %. Resultatet i 2019 ble på -2,4 %. Egenkapitalen utgjør 398 mill. kroner som gir en egenkapitalandel på 15,2 %.

HMS OG ORGANISASJON

Ved årets slutt var det 734 ansatte i konsernet hvorav 709 i Kruse Smith Entreprenør AS og 25 i Kruse Smith Eiendom AS. Pr. 31.12.19 hadde konsernet 383 håndverkere, inkludert 36 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere (9,4 % pr 31.12.2019).

Sykefraværet endte på 4,43 % i 2019 mot 4,8 % i 2018. Konsernet oppnådde sin interne målsetting om å ha mindre enn 4,5 % i sykefravær i 2019. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefravær og kostnader knyttet til fravær og belastning.

Det er et aktivt tillitsmannsapparat i konsernet, og det er et konstruktivt samarbeid mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner.

For inneværende strategiperiode er «Kompetanse og ledelse» et gjennomgående konserninitiativ. Konsernets aktiviteter knyttet til kompetansekartlegging og -utvikling, foregår gjennom Kruseskolen.

Diskriminering skal ikke finne sted i Kruse Smith, verken i kunderelasjoner eller ansettelsesforhold. I selskapet er det nulltoleranse for mobbing og trakassering. Dette gjelder også i våre prosjekter der underentreprenører og samarbeidspartnere er involvert. Det er et mål å være en arbeidsplass preget av åpenhet, respekt og likeverd, også mellom kvinner og menn.

Det er fem kvinner ansatt blant våre 383 håndverkere. Av selskapets 351 funksjonærer utgjør 20 % kvinner. Blant funksjonærer unntatt ansatte i stabsfunksjoner utgjør kvinneandelen 12 %.

Konsernstyret (Kruse Smith AS) består av 3 menn og 3 kvinner.

Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet så jobbes det kontinuerlig for å oppnå vårt mål om null skader, og vi inkluderer alle samarbeidspartnere i vårt HMS-arbeid og i våre målinger. Konsernet vil i tillegg fortsette å ha fokus på arbeid i høyden og forebygging av fallulykker samt orden og ryddighet.

For å ytterligere styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, skal Kruse Smith i løpet av 2020 ISO sertifiseres i 14001 (Miljø) og 45001 (Helse).

Konsernet har de siste årene hatt en positiv utvikling i antall skader totalt sett, og det målrettede og systematiske forbedringsarbeidet fortsetter. Selskapet er en IA (Inkluderende Arbeidsliv) bedrift og benytter alternativt arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter.

I 2019 hadde konsernet en H-verdi på 0,8 som tilsvarer 1 skade med fravær. Konsernet er opptatt av kontinuerlig læring etter alvorlige hendelser, og læringsdokumenter med forebyggende tiltak utarbeides derfor etter alle alvorlige hendelser.

Unge medarbeidere under 26 år synes å være mer utsatte for skader enn de som er eldre. Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse» for å bevisstgjøre denne gruppen medarbeidere med hensyn på skaderisiko.

I 2020 videreføres en HMS bonusordning til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, personskader og forbedre HMS-kvaliteten på bygg- og anleggsplasser. Dette er en unik ordning i bransjen, som styrker den gode HMS-praksisen i prosjektene.

MILJØ OG BÆREKRAFT

Kruse Smith skal være en viktig bidragsyter i arbeidet med å skape et grønt og bærekraftig samfunn. Vi vurderer dette både som et ansvar og som en viktig forretningsmulighet. Vi skal derfor drive vår virksomhet på en slik måte at vi oppnår både miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster.

I tråd med Parisavtalen har vi satt oss ambisiøse mål om å halvere egne utslipp innen 2025. Vi er allerede på god vei og har i perioden 2013-2018 redusert utslippene med ca. 30 %. Med målrettet innsats og godt samspill med kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal vi redusere dette ytterligere i de kommende årene.

For å forbedre vår konkurranseevne i et klima- og miljøfokusert marked skal vi videreutvikle og bruke vår kompetanse på klimavennlige materialer og -løsninger på byggeplass. Vi har allerede flere fossilfrie byggeplasser i drift og høster stadig erfaring fra våre mange BREEAM-Nor-sertifiserte prosjekter. I tillegg bygger vi kompetanse innen CEEQUAL, en internasjonal sertifiseringsordning for bærekraft i infrastrukturprosjekter.

Kruse Smith har i en årrekke jobbet aktivt med god avfallshåndtering, korrekt håndtering av farlig avfall og høy sortering- og gjenvinningsgrad. Dette arbeidet videreutvikles og styrkes gjennom vår egen og samfunnets økende oppmerksomhet på sirkulær økonomi.

Kruse Smith sertifiserte i 2019 vår anleggsvirksomhet etter miljøledelsesstandarden ISO 14001. I 2020 utvider vi dette sertifikatet til å gjelde hele vår virksomhet. Gjennom systematisk miljøledelse setter vi oss flere miljømål og implementerer konkrete tiltak for å nå disse målene. Den uavhengige tredjepartssertifiseringen gir også våre kunder en trygghet for at vi kontinuerlig og systematisk jobber for å forbedre våre miljøprestasjoner.

MARKEDSUTVIKLING OG STRATEGI

Det er stor usikkerhet til markedsutsiktene fremover. Alt avhenger av hvor lenge pandemien varer, smitteutvikling i Norge og resten av verden samt hvilke grep myndighetene iverksetter. Prognosemakerne som vi vanligvis benytter for å si noe om markedsutviklingen, har i denne situasjonen sluttet å utgi prognoser.

Bygg- og anleggsmarkedet hadde god vekst i 2019 (4,9 % ihht BNL) hvor anlegg og yrkesbygg stod for den kraftigste veksten. BNL’s markedsrapport fra i fjor høst så for seg fortsatt vekst både i 2020 (2,2 %) og 2021 (1,7 %), fremdeles med god vekst for anleggssektoren.

Kruse Smith har en stor andel av porteføljen med offentlig virksomhet. Vi legger til grunn at det offentlige i stor grad vil opprettholde sitt investeringsnivå (vei, bane og offentlige bygg), mens vi i alle fall på kort sikt må regne med en svekkelse i private yrkesbygg og boligbygging.

Kruse Smith er to år ut i strategien som ble lansert i 2018. Til tross for at selskapet har hatt fire svært krevende år lønnsomhetsmessig og som dermed har påvirket egenkapitalen vesentlig, så har styret fortsatt tro på den valgte strategien og de målene som er satt. Hovedretningen for strategien er lønnsomhet gjennom utvikling.

Gjennom strategien styrkes kvaliteten i beslutninger knyttet til hvilke prosjekter Kruse Smith skal påta seg, samt kvalitet og ressursinnsats i prosjektutviklingsfasen. Målet er å forstå kundens målbilde og behov tidlig, slik at verdiskapingen kan optimaliseres for alle parter i prosjektet.

Videre skal gjennomføringen av strategien optimalisere kjerneprosessene i virksomheten gjennom tre gjennomgripende konserninitiativ; digitalisering, lønnsomhet og risiko og kompetanse og ledelse.

Hovedmålene for den forsterkede digitale satsningen er at kunden skal oppleve å få et optimalt prosjekt til sitt formål, ta ut økonomiske gevinster gjennom økt effektivitet og produktivitet i arbeidsprosessene og at Kruse Smith skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Initiativ knyttet til lønnsomhet og risiko, inneholder en rekke tiltak for å bedre marginbildet og dermed styrke egenkapitalen. Noen viktige tiltak er I) bedret risikostyring fra prosjektvalg, tidligfase og i prosjektgjennomføringen, II) sterk likviditetsstyring, III) økte gevinster gjennom innkjøp og IV) ta ut gevinster gjennom den digitale satsningen, V) øke produktiviteten i prosjektene.

I høst startet vi i tillegg et prosjekt kalt Robust2020 med mål om å spare 64 mill. i faste kostnader samtidig som vi forenklet og forbedret dagens organisasjon. Dette arbeidet har involvert store deler av organisasjonen og foregått med full styrke i høst og i vinter. Arbeidet forventes sluttført i første halvår 2020 med den effekt at vi når ambisjonene om kostnadsbesparelser, og utvikler en sterkere og enklere virksomhet.

I vår strategi er «Kompetanse og ledelse» et gjennomgående konserninitiativ. Konsernets aktiviteter knyttet til kompetansekartlegging og -utvikling foregår gjennom Kruseskolen. Kompetanse er et stadig mer sentralt begrep i anbudsprosesser, spesielt innenfor offentlige byggeprosjekter. Kvalitet på personell i nøkkelposisjoner har også god oppmerksomhet.

Kruse Smith har mål om å forsterke markedsposisjonene i Øst, Bergen og innen Anlegg. Ordrereserven ved utgangen av 1. kvartal 20 var på 4,3 mrd. kroner, med bedre kvalitetsmargin sammenlignet med året før. Noen prosjekter inngått i perioden med sterk oljebrems og krevende marginer vil pågå i deler av 2020 i region Vest.

Styret erkjenner at selskapet har lønnsomhetsutfordringer. Med de tiltak som er iverksatt, forventes bedre resultater fra underliggende drift i 2020 sammenlignet med 2019. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Situasjonen rundt Pandemi/Korona (Covid-19)

Vi har så langt iverksatt en rekke tiltak knyttet til smittevern både i prosjektene og på kontorene. I tillegg jobber vi tett med byggherrer og samarbeidspartnere for sammen å prøve å ha så rasjonell drift som mulig. Samtidig vil myndighetenes utsettelse av merverdi- og arbeidsgiveravgift ha en positiv effekt på likviditeten. Vi har også tett dialog med bankene og bransjeorganisasjonen for å vurdere om noen av de statlige støtteordningene kan være relevante for oss.

Kristiansand, 07.05.2020

______________

Sissel Leire
Styreleder

______________

Karen Landmark
Styremedlem

______________

Tore Olaf Rimmereid
Styremedlem

______________

Thomas Leire
Styremedlem

______________

Liv Brit Kambo
Styremedlem

______________

John G. Bernander
Styremedlem

______________

Jon Syrtveit
Konstituert konsernsjef