Kruse Smith


VIRKSOMHETEN 

Kruse Smith startet sin virksomhet som et byggmesterfirma etablert av Anders Kruse Smith i Kongens gate 18 i Kristiansand i 1935. Selskapet har siden utviklet seg til et av landets største privateide entreprenør- og eiendomsselskap. Virksomheten er organisert i en konsernmodell med Kruse Smith AS som morselskap, og med Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Invest som datter­selskap. Konsernets hovedkontor er i Kristiansand med regionskontorer i Stavanger og Oslo, og distriktskontorer i Telemark og Bergen. Morselskapet har ingen ansatte og konsernsjef er daglig leder i mor­selskapet og administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS. Kruse Smiths anleggsdivisjon er organisert under entreprenør­selskapet og opererer med sin tunnel og konstruksjons­avdeling over store deler av landet. 

Kruse Smith har helt siden starten vært et familieeid selskap og er i dag representert ved andre og tredje generasjon i styrearbeid med Sissel Leire som styreleder. En slik eier­struktur gir korte beslutningsveier og felles forståelse av trusler og muligheter hos eiere og konsernledelse. Kruse Smith har en størrelse som gjør det mulig å gjennomføre endrings­prosesser på en involverende og effektiv måte. 

Kruse Smith AS solgte 100% av aksjene i Kruse Smith Eiendom AS til eiendomsselskapet Solon Eiendom ASA. Transaksjonen ble gjennomført 01.04.2020. Alle ansatte i Kruse Smith Eiendom ble med videre med Solon Eiendom som ny eier. Styret og eiere er klare på at dette er en god beslutning for selskapet som vil sikre soliditet og styrke balansen i både Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith AS. 

 

Våre forretningsområder:

 

ØKONOMISKE RESULTATER 

Det var en nedgang i omsetningen fra 2019 til 2020 og resultatmessig ble 2020 nok et svakt år. Konsernet oppnådde et negativt årsresultat på 72 mill. kroner.

Konsernet har en egenkapital på 294 mill. kroner pr 31.12.2020 som utgjør 21,7 % av totalkapitalen.

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets egenkapital, meget god ordre­reserve pr 31.12.20 på over 5 mrd. kroner, konsernets strategi, systematisk arbeid rundt håndtering av konsernets risiko i alle faser og gjennomføring av omstillingsarbeidet og kostnadsreduksjoner. Dette har begynt å gi resultater og selskapets største datterselskap, Kruse Smith Entreprenør AS, hadde positive resultater fra underliggende drift de 7 siste månedene i 2020.

Styret og ledelsen i konsernet har fokus på at avvik blir analysert og håndtert, samt at svakheter i dagens rutiner blir forbedret. Økt oppmerksomhet på og forbedret metodikk for risikohåndtering i prosjekter, kombinert med økt bruk av riktig kompetanse for risiko­avklaring i forkant av prosjekter prioriteres.

Totalomsetningen i konsernet for 2020 var 3.072 mill. kroner (3.884 i 2019) en reduksjon på 812 mill. kroner fra året før.

Likvide midler pr. 31.12.20 var totalt 236 mill. kroner i konsernet (58 mill. kroner i 2019). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 125 mill. kroner.

Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd i Kruse Smith AS (beløp i hele tusen):

Overført fra fond for vurderingsforskjeller kr  0
Overført fra annen egenkapital kr 71.227
Overført fra overkurs og annen innskutt egenkapital kr   0

Totalt disponert:

kr 71.227

 

Konsernets egenkapital pr. 31.12.20 utgjør 294 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 104 mill. kroner i forhold til 2019. Kortsiktig gjeld utgjør 1.023 mill. kroner pr. 31.12.20 (2.180 mill. kroner i 2019). Av den totale gjelden på kr 1.062 mill. kroner er 27 mill. kroner rentebærende (102 mill. kroner i 2019).

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 132 mill. kroner og skyldes i hovedsak negativt resultat og endringer i arbeidskapital i Kruse Smith Entreprenør AS.  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var positiv med 435 mill. etter avkastning på investeringer i underliggende selskap og anleggsmidler. Den positive kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter skyldes i hovedsak salg av aksjene i Kruse Smith Eiendom AS. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var negativ med 125 mill. kroner etter nedbetaling av gjeld. Total netto kontantstrøm var positiv med 177 mill. kroner i perioden.

Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på negativt 17 mill. kr. Denne kontant­strømmen skyldes ordinære driftskostnader og renter for 2020.

FINANSIELL RISIKO 

Valutarisiko

Virksomheten er noe eksponert mot utenlandsk valuta og valutasikring vurderes alltid. Konsernets gjeld har flytende rente og konsernet er derfor eksponert for endringer i rentenivået. 

 

Kredittrisiko

Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser blir ansett å være moderat. Konsernet har foretatt mindre nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i 2020. Bortsett fra noen enkelttilfeller har det historisk sett vært små tap på fordringer og kontraktene er i stor grad sikret ved bank­garantier i henhold til Norsk Standard. Styret vurderer at den finansielle usikkerhet hos våre kunder og motparter er litt større i 2020 enn i 2019 pga. Covid-19. Selskapet utøver utvidet kontroll av kunder og leverandører som tiltak for å redusere denne risikoen. 

 

Finansielle måltall

Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et samlet resultat­mål før skatt på 4 %. Ordinært resultat før skatt ble i 2020 på -2,2 %. Egenkapitalen utgjør 294 mill. kroner som gir en egenkapitalandel på 21,7 %.

HMS OG ORGANISASJON 

Ved årets slutt var det 667 ansatte i konsernet hvorav alle er ansatt i Kruse Smith Entreprenør AS. Pr. 31.12.20 hadde konsernet 379 hånd­verkere, inkludert 36 lærlinger. Konsernet har en målsetning om at antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere (10 % pr 31.12.2020).  

Det er fem kvinner ansatt blant våre 379 hånd­verkere. Av selskapets 261 funksjonærer utgjør 18 % kvinner. Blant funksjonærer unntatt ansatte i stabsfunksjoner utgjør kvinne­andelen 8 %. 

Konsernstyret (Kruse Smith AS) består av 3 menn og 3 kvinner.

Sykefraværet endte på 5,64 % i 2020 mot 4,43 % i 2019. Konsernet oppnådde ikke sin interne målsetting om å ha mindre enn 4,5 % i sykefravær i 2020. Økningen i sykefravær i 2020 var i hovedsak knyttet til Covid-19. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefravær og kostnader knyttet til fravær og belastning.  

Det er et aktivt tillitsmannsapparat i konsernet og det er et konstruktivt samarbeid mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner. 

Diskriminering skal ikke finne sted i Kruse Smith, verken i kunderelasjoner eller ansettelses­forhold. I selskapet er det null­toleranse for mobbing og trakassering. Dette gjelder også i våre prosjekter der under­entreprenører og samarbeidspartnere er involvert. Det er et mål å være en arbeidsplass preget av åpenhet, respekt og likeverd, også mellom kvinner og menn.   

Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet så jobbes det kontinuerlig for å oppnå vårt mål om null skader og vi inkluderer alle samarbeids­partnere i vårt HMS-arbeid og i våre målinger. 

Konsernet vil i tillegg fortsette å ha fokus på arbeid i høyden og forebygging av fallulykker samt orden og ryddighet. 

For å ytterligere styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, ble Kruse Smith i 2020 ISO sertifisert i 14001 (Miljø) og 45001 (Helse). 

Konsernet har de siste årene hatt en positiv utvikling i antall skader totalt sett og det målrettede og systematiske forbedrings­arbeidet fortsetter. Selskapet er en IA (Inkluderende Arbeids­liv) bedrift og benytter alternativt arbeid til personer som har fått en mindre skade av midlertidig karakter.  

I 2020 hadde konsernet en H-verdi på 0 som tilsvarer 0 skader med fravær. Konsernet er opptatt av kontinuerlig læring etter alvorlige hendelser, og læringsdokumenter med forebyggende tiltak utarbeides derfor etter alle alvorlige hendelser. 

Unge medarbeidere under 26 år synes å være mer utsatte for skader enn de som er eldre. Konsernet har satt inn et tiltak «Ung i Kruse» for å bevisstgjøre denne gruppen medarbeidere med hensyn på skaderisiko. 

I 2020 videreføres en HMS-bonusordning til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, person­skader og forbedre HMS-kvaliteten på bygg- og anleggs­plasser. Dette er en unik ordning i bransjen, som styrker den gode HMS praksisen i prosjektene.

MILJØ OG BÆREKRAFT

Kruse Smith skal være en viktig bidragsyter i arbeidet med å skape et grønt og bærekraftig samfunn. I våre øyne er dette både et ansvar og en viktig forretningsmulighet. Vi skal derfor drive vår virksomhet på en slik måte at vi oppnår både miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster. 

Vi har i vår miljøstrategi satt oss et ambisiøst mål om å redusere vårt klimaavtrykk i takt med 2-gradersmålet og oppnå en halvering av egne utslipp innen 2025. Vi er allerede på god vei og har i perioden 2013-2019 redusert utslippene med ca. 45 %. Med målrettet innsats og godt samspill med kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal vi redusere dette ytterligere i de kommende årene.  

For å forbedre vår konkurranseevne i et klima- og miljøfokusert marked skal vi videreutvikle og bruke vår kompetanse på klimavennlige materialer og -løsninger på byggeplass. Vi har gjennomført flere fossilfrie prosjekter og bidrar aktivt i utviklingen av helt utslippsfrie løsninger på byggeplass. Konsernet har bygget en lang rekke BREEAM-Nor sertifiserte prosjekter og vi bygger kompetanse innen miljøsertifiseringsordningen for infrastrukturprosjekter CEEQUAL. I tillegg bygger vi kompetanse innen CEEQUAL, en internasjonal sertifiseringsordning for bærekraft i infrastrukturprosjekter. 

Kruse Smith har i en årrekke jobbet aktivt med god avfallshåndtering, korrekt hånd­tering av farlig avfall og høy sortering- og gjenvinnings­grad. Dette arbeidet videreutvikles og styrkes gjennom vår egen og samfunnets økende oppmerksomhet på sirkulær økonomi.

Kruse Smith sertifiserte i 2019 vår anleggs­virksomhet etter miljøledelsesstandarden ISO 14001. I 2020 utvidet vi sertifiseringen til å gjelde hele vår virksomhet. Gjennom systematisk miljøledelse setter vi oss flere miljømål og iverksetter konkrete tiltak for å nå disse målene. Den uavhengige tredjeparts­sertifiseringen gir også våre kunder en trygghet for at vi kontinuerlig og systematisk jobber for å forbedre våre miljøprestasjoner. 

FOU

Konsernet jobber med utvikling og innovasjon som skal bidra til økt lønnsomhet på kort og lang sikt. En mer industriell produksjon, herunder prefabrikasjon og verdikjedefokusert innkjøp, sammen med digitalisering er områder som gis spesiell oppmerksomhet. Utviklingen skjer i prosjektene i nært samarbeid med linje­organisasjon og dedikerte utviklings­ressurser i selskapet. I denne utviklingen samarbeides det også med forsknings­institusjoner, bransjeorganisasjoner og leverandører.

MARKEDSUTVIKLING OG STRATEGI

Kruse Smith gikk inn i 2021 med en rekordhøy ordrereserve, og selskapet er godt rustet til å håndtere en midlertidig nedgang i markedet. 

Det er stor usikkerhet knyttet til markeds­utsiktene fremover. Basert på prognose­senterets tall har bransjen klart seg mye bedre enn fryktet gjennom pandemien, og 2020 har i sum hatt omtrent null-vekst. Spesielt anlegg har vært lite påvirket av pandemien. For yrkes­bygg og boligbygg ventes flat utvikling de neste to årene, mens anlegg vil fortsette å vokse. På tross av dette ser vi tendenser til lav igangsettingsfrekvens i norske kommuner på slutten av 2020 og inn i 2021 i våre markeder. Første kvartal 2021 viser færre prosjekt­muligheter sammenliknet med samme periode foregående år. Vi har derfor en bekymring om at langvarig hjemmekontor i offentlig sektor i kombinasjon med lavere skatteinngang hindrer enkelte nye prosjekt å komme ut i markedet, på tross av mange planlagte prosjekter. Dette kan skape en midlertidig nedgang i markedet som ikke er fanget opp av prognosene. 

Høsten 2020 ble det utarbeidet ny strategi for perioden 2021 – 2023. Prosessen innebar bred deltakelse fra organisasjonen som sikrer relevant innhold og solid forankring. Strategien har overskriften bedre på det vi kan best. Strategiens overordnede må er å sikre lønnsomhet, og alle underpunkter i strategien er knyttet opp mot dette. Strategien markerer mer en videreforedling enn retningsendring fra forrige strategi. Det har tatt lang tid å snu Kruse Smith, men vi ser at mye fra forrige strategi nå begynner å fungere, og dette tar vi med oss videre. Dette inkluderer risikostyringsmodellen RPG, VDC-metodikken og at vi skal være et mer enhetlig selskap. Ny strategi har definert tre gjennomgripende initiativer – vi skal bli en mer kunderettet virksomhet, vi skal ha ansatte med tydelig lønnsomhetskultur og høy kompetanse, og vi skal kontinuerlig forbedre og effektivisere egen virksomhet. Miljø står også sterkt i denne strategien. Det er integrert i og har punkter under alle tre foregående overskrifter. Med denne strategien skal vi i enda større grad rette søkelyset mot kjernevirksomheten vår prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Ved å rendyrke dette og forbedre oss der det teller, vil lønnsomheten styrkes. 

 

Situasjonen rundt Pandemi/Korona (Covid-19) 

Samme dag som landet i praksis stengte ned (12.mars 2020), opprettet vi en egen beredskapsgruppe i selskapet. Denne var bredt sammensatt med representasjon fra tillitsvalgte, HR, HMS og Kommunikasjon. De fleste funksjonærer opprettet hjemmekontor, mens vi iverksatte en rekke tiltak knyttet til smittevern på alle våre prosjekter. Vi har hatt enkelte smittetilfeller på våre byggeplasser, men dette er håndtert godt og vi har så langt klart å ha tilnærmet normal drift i prosjektene.  I tillegg jobber vi tett med byggherrer og samarbeidspartnere for sammen å prøve å ha så rasjonell drift som mulig. Vi har også tett dialog med bankene og bransjeorganisasjonen for å vurdere om noen av de statlige støtte­ordningene kan være relevante for oss. 

 

Kristiansand, 10.05.2021

______________

Sissel Leire
Styreleder

______________

Karen Landmark
Styremedlem

______________

Tore Olaf Rimmereid
Styremedlem

______________

Thomas Leire
Styremedlem

______________

Liv Brit Kambo
Styremedlem

______________

John G. Bernander
Styremedlem

______________

Jon Syrtveit
Konstituert konsernsjef